Formulari de cerca

22/12/2011
Sòl no urbanitzable

Mª. Ángeles Crespo Martínez, alcaldessa de l'Ajuntament de Carlet, faig saber:

Que el passat mes de gener es va produir l'entrada en vigor del PLA GENERAL D'ORDENACIÓ (PGO), que estava en tràmit.

Entre altres determinacions, el Pla General conté la classificació i l'ús del sòl i depenent de la classe de sòl en què es trobe una parcel·la la propietat podrà dur a terme uns usos o altres.

El sòl NO urbanitzable ha de destinar-se als usos propis de la Naturalesa Rústica dels terrenys, sense que es puguen construir vivendes unifamiliar aïllades llevat que se SOL·LICITE I S'OBTINGA LA LLICÈNCIA i sempre que:

La superfície de la parcel·la siga superior a 10.000 metres quadrats amb suficiència d'aigua potable i completa evacuació de les aigües residuals (sense que s'accepten pous cegos).

L'edificació respecte les masses d'arbratge existents i  la topografia de la parcel·la.

La parcel·la es trobe fora dels cursos naturals d'aigua o vessants.

Sense complir estos requisits no es poden dur a terme obres d'edificació, ja que es pot incórrer en infraccions greus o molt greus (si el sòl es troba protegit) i l'Ajuntament haurà d'adoptar totes les mesures que resulten necessàries per a restablir les parcel·les al seu estat originari.

A més, estes conductes poden arribar a ser constitutives d'infracció penal, i en este cas s'hauria de remetre l'expedient a la fiscalia.

En conseqüència, es comunica als veïns que han d'abstindre's de dur a terme actuacions d'edificació en sòl no urbanitzable sense llicència, ja que, en cas contrari, l'Ajuntament, sobre la base dels antecedents que figuren en el seu poder derivats de la revisió cadastral, iniciarà els tràmits conduents a la demolició de les edificacions i a la imposició de sancions.

 

Carlet, 5 de juny de 2008

L'alcaldes

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es