Formulari de cerca

6/11/2017
L’Ajuntament de Carlet continua treballant per incrementar la transparència municipal
L’Ajuntament de Carlet, a través de la seua Regidoria de Participació i Transparència, està implementat la seua Estratègia de Transparència i Accés a la Informació Pública.

Comporta la creació de mecanismes i procediments per tal de potenciar l’ús i utilitat del seua Portal de Transparència (https://carlet.sedelectronica.es/transparency/).

Esta estratègia té un efecte transversal sobre les diferents àrees municipals, que han rebut formació específica en la matèria, i també s’ha implementat un procediment mitjançant el qual cadascuna de les àrees/departaments disposa d’un responsable i d’una persona de suport per a la publicació d’informació al Portal de Transparència.

A més, s’ha dissenyat un Manual de Recopilació, Estandardització i Actualització de la Informació del Portal de Transparència de l’Ajuntament de Carlet, que ha servit per articular el procés de recopilació, publicació i actualització de la informació al mateix, per tal d’assolir la correcta funcionalitat d’esta plataforma.

Amb la mateixa finalitat, també s’ha instaurat un Sistema de Seguiment i Actualització de la Informació al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Carlet, per tal de revisar el mateix de manera continua i tindre un registre del tipus d’informació que es va publicant, i actualitzar la que siga pertinent.

Mitjançant esta estratègia és desenvolupa la transparència de la ciutat a través el Portal de Transparència i es garantix el dret d’accés a la informació pública municipal de la ciutadania de Carlet.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es