Formulari de cerca

6/02/2019
06/02/2019 - 08:00
Subvencions de la taxa de tractament de residus del 2018 per als majors de 65 anys

BENEFICIARIS/ES

Podran ser beneficiaris/es de les ajudes convocades aquells/es veïns/es de Carlet majors de 65 anys que residisquen a soles en alguna vivenda de la localitat que estiga subjecta a la taxa de tractament i eliminació de residus i els ingressos anuals dels quals siguen iguals o inferiors a 10.000,00 euros.

REQUISITS

  • Acreditar l'abonament de la taxa de tractament de residus de l'exercici 2018 de la vivenda en què es residix.

  • Ser major de 65 anys amb anterioritat a l'1 de gener de 2018.

  • Estar empadronat/da en la vivenda respecte de la qual es pretén obtindre l'ajuda i residir en la mateixa durant tot l'any 2018.

  • Que durant l'esmentat any no hi haja hagut altres persones empadronades en la vivenda.

  • Ingressos anuals iguals o inferiors a 10.000,00 euros, referits a la renda de 2017.

No podran obtindre la condició de beneficiaris/es els/les que tinguen deutes en període executiu de pagament amb l'Ajuntament de Carlet.

Als efectes de l’acreditació del requisit de renda el sol·licitant podrà presentar una còpia de la declaració de la renda de l'exercici 2017 o autoritzar a l'Ajuntament de Carlet en la sol·licitud que presente en el Registre a obtindre directament la informació .

La sol·licitud inclou una declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com de complir els requisits necessaris per a ser beneficiaris/es d'una subvenció amb càrrec a l'Administració Pública.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Les sol·licituds per a ser beneficiaris/es de les ajudes es podran presentar en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Carlet (Oficina d'Atenció al Ciutadà) des del moment de la publicació de la convocatòria en el Tauler d'anuncis i en el Portal de Transparència de l'Ajuntament de Carlet i fins que transcórreguen vint dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Data de la publicació al Butlletí Oficial de la Província: 14 de febrer de 2019.

Últim dia de presentació de sol·licituts: 6 de març de 2019.

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

S'atorgarà a cada sol·licitant que reunisca els requisits necessaris per a ser beneficiari/a de les ajudes la quantitat de 73,23 euros. L'acreditació del pagament de la taxa de l'exercici 2018 serà suficient per a justificar la subvenció.

Adoptat l'acord per la Junta de Govern Local, es publicaran les llistes de les ajudes concedides i denegades al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Carlet i en la pàgina web municipal.

Extracte de les bases aprovades mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 4 de febrer de 2019

El text íntegre de les bases reguladores, l'edicte de la convocatòria i el model de sol·licitud estaran disponibles en el Portal de Transparència de l'Ajuntament de Carlet, accessible des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Carlet, (https://carlet.sedelectronica.es/transparency/), apartat 4: ajudes i subvencions; ajudes econòmiques per concurrència competitiva; subvencions taxa de residus majors 65 anys; 2018.

 

Enllaç al portal de transparència:

Portal de transparència

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es