Formulari de cerca

PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓ

Pensió No Contributiva de Jubilació (PNCJ).

Obtindre la protecció adient front a aquesta contingència mitjançant una prestació econòmica mensual.
La PNC de Jubilació asegura a tots els ciutadans en situació de jubilació i en estat de necessitat una prestació econòmica, asistència metge farmacèutica gratuita i serveis complementaris, encara que no haja cotizat o s'haja fet de forma insipient per a tindre una Pensió Contributiva.

Requisits

 • No superar el limit de recursos econòmics.
 • Tindre 65 años o més. Haber parat en la seus vida laboral o profesional.

Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds:

 • Informació requerida per la Conselleria de Justicia i Benestar Social.
 • Imprés de sol·licitud.
 • Certificat de residència expedit pel seu Ajuntament, com a mínim, deu anys de residència en territori espanyol, dels cuals dos hauran de ser anteriors a la sol·licitud.
 • Certificat de empadronament familiar o colectiu o certificat de convivència, ambdues expedits pel seu Ajuntament, en el que consten les persones que viuen al domicili del sol·licitant (1).
 • Certificat de pensions del solicitant expedit pel Institut Nacional de la Seguritat Social.
 • Certificat de la pensió que cobre el/la parella del solicitant expedit pel Institut Nacional de la Seguritat Social.
 • Justificació del ingressos dels membres familiars majors de 16 anys aportant la seguent documentació: Certificat de vida laboral de tots els membres familiars majors de 16 anys (hauran de demanar-lo en la Tesorería de la Seguritat Social).
 • Nòmina actualitzada (en cas de estar treballant per compte llunyà). Certificat d' ingressos expedit per l'oficina del INEM, en cas de trobar-se en atur: fotocòpia de la matrícula, en cas de que algun membre de la unitat familiar es trobe estudiant. Última declaració de renda o dertificat negatiu expedit per Hacienda en tots el casos i encara que s'aporten un altre tipus d'ingressos.
 • Certificació del Centre de Gestió Catastral i Cooperació Tributaria, sols en cas que tinguen finques rústiques o urbanas.
 • Dades bancaries a nom del sol·licitant d'on es desitge que s'ingrese la pensió.
 • Fotocòpia del DNI del sol·licitant i de tots els membres de la unitat econòmica de convivència. Si hi han menors d'edat, fotocòpia del llibre de familia.
 • Fotocòpia de calificació de discapacitat (en cas de tindre-la).

Formes de pagament

 • Transferència bancaria a la persona beneficiària

Silenci  No procedeix

Observacions

Poden ser beneficiaris de la pensió no contributiva de jubilació els ciutadans espanyols i nacionals de altres països, amb residència legal a Espanya que cumplisquen els següents requisits: 1. Carecer de ingressos suficients. Existeix carència cuant les rendes o ingressos dels que es disposa, compu anual per al 2012, siguen inferiors  a 5.007,80 € anuals. No obstant, si son inferiors a 5.007,80 € anuals i es conviu amb familiars, únicament es cumpleix elrequisit cuant la suma de les rendes o ingressos anuals de tots els membres de la seua unitat de convivència, siguen inferiors a les cuanties que es recollisen seguidament:

a) Convivència sols amb el seua parella i/o parents consanguíneos de segon grau: nº de convivients 2 = 8.513,26 €/any; nº de convivients 3 = 12.018,72 €/any; nº de convivients 4 = 15.5524,18 €/any.

b) Si entre els parents consanguíneos amb els que conviu es troba algun dels seus pares o fills:  nº de convivients 2 = 21.283,15 €/any; o nº de convivients 3 = 30.046,80 €/any; nº de convivientes 4 = 38.810,45 €/any.

2. Específics de la pròpia pensió no contributiva de jubilació: a) Edat: tindre 65 anys o més. b) Residència: residir en territori espanyol amb un periode de deu anys, des de la data de cumpliment de els 16 anys i la del devengo de la pensió amb els cuals dos dies han de ser consecutius e inmediatament anteriors a la data de sol·licitud.

La pensió no contributiva de jubilació es incompatible amb la pensió no contributiva de invalidessa, amb les pensions assitencials (PAS) i amb els subsidis de garantia d'ingressos (SGIM) i per l'ajuda de tercera persona (SATP) de la Llei de  Integració Social dels Minusvàlits (LISMI), así com  la condició de causante de la asignació familiar per fill a carrec amb discapacitat.

Forma de presentació

Presencial. A les oficines de registre de l' Ajuntament de Carlet i per cualsevol dels mitjans admisibles en dret.

Plaç de presentació

Durante todo el año:

Informació

Serveis Socials, Luis Vives nº 28. Telèfon: 96 2532156

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es