Formulari de cerca

4/03/2016
Primer pressupost participatiu de Carlet que duplica la inversió en ajudes d'emergència social i en el pla d'ocupació

El pressupost municipal per a l’any 2016 va ser aprovat ahir de forma inicial en el Ple extraordinari amb els vots favorables de Compromís i PSOE i els vots en contra del PP.

L’Ajuntament de Carlet ha aprovat un pressupost que ascendix a 9.724.954 €, un 0’92 % menys que l’any anterior. Es tracta del primer pressupost de l’equip de govern format per Compromís i PSOE.

El pressupost és el resultat del treball en equip de les distintes regidories i de la participació de la ciutadania, i es caracteritza pel canvi de prioritats en la gestió. Situa les necessitats reals de les persones com a eix central de la política local i l’ajuntament com una institució oberta i participativa que les carletines i els carletins senten com a seua.

Es tracta dels primers pressupostos participatius de la història de Carlet. Els veïns de Carlet han decidit amb el procés participatiu un 52 % de les inversions d’enguany. Al respecte, l’alcaldessa de Carlet, M. Josep Ortega, ha indicat: ‘És el moment d’una política de poble i per al poble fugint d’interessos partidistes, en què la voluntat expressada de la ciutadania a través de processos participatius ha de ser la columna vertebral de les nostres decisions i en què es treballe decididament amb un projecte per a Carlet a llarg termini, que tinga l’objectiu de preparar el nostre municipi per superar els reptes de benestar, prosperitat i modernitat que se’ns vénen al damunt.’

Els pressupostos d’enguany paren especial atenció a les persones més vulnerables per a la seua plena inclusió en la societat. També aposten per l’austeritat pel que fa a aquelles despeses del tot innecessàries, el control de la despesa pública i l’optimització dels serveis municipals a la ciutadania.

Quant al capítol 1, referent al gasto de personal, es duplica pràcticament la consignació pressupostària de la partida del Pla d’Ocupació Municipal per tal d’oferir un lloc de treball temporal a persones desfavorides econòmicament que han estat desocupades durant un llarg període de temps.

El capítol 2 de béns, serveis i transferències corrents s’ha incrementat un 4’47 %. Este increment respon a la millora de prestació de serveis municipals detectats deficitaris. S’incorporen noves línies específiques de govern per a la implantació de la transparència i la participació ciutadana, nous projectes en matèria de mobilitat sostenible, mediambiental i salut pública, així com el foment de la lectura. A més, per primera vegada es reforça l’àrea de la dona amb una regidoria específica per posar en marxa activitats i programes concrets. Es pretén també reforçar les àrees de la gent major i la infància.

En el capítol 3 s’han reduït un 68 % les despeses financeres com a conseqüència de les amortitzacions anticipades de l’endeutament financer amb entitats de crèdit durant l’exercici 2015 i la inexistència de deute viu. A més, es renuncia a la concertació de noves operacions de crèdit.

En el capítol 4, de transferències corrents, es visualitza una línia de compromís amb les persones, especialment amb els sectors més desfavorits. Per a això es dupliquen els crèdits destinats a ajudes d’emergència social i la coordinació amb les polítiques dirigides al rescat de les persones encetat per la Conselleria.

També s’aprecia la voluntat de contribuir a l’ajuda al finançament d’un major nombre d’associacions existents a Carlet que amb les seues activitats esportives, culturals, tradicionals i assistencials redunden en l’interés de la nostra comunitat.

A més a més, les difícils circumstàncies socials i econòmiques produïdes durant el període de crisi aconsellen la necessitat de mantenir actuacions del Pla de Foment d’Empreses i s’aprecia també la conveniència de continuar desenvolupant el programa ‘La Dipu et Beca’ i la posada en marxa d’un programa de beques d’estudi de projectes culturals amb la finalitat de promoure la cultura en l’àmbit de la societat.

El capítol 6, d’inversions, té consignades unes despeses de 923.784 €, el que suposa un 9’5 % de la totalitat del pressupost. Esta partida serà finançada amb recursos econòmics procedents de subvencions o transferències de capital (351.000 €), de la venda de propietats municipals (287.784 €) i amb recursos propis de caràcter ordinari (285.000 €).

Quant a la venda de propietats municipals, l’Ajuntament ha pres la decisió de vendre immobles del barri de Villarrúbia amb l’única finalitat de recuperar este barri.

Més de la meitat de les inversions (52 %) han sigut elegides pels carletins a través del procés participatiu portat a terme per l’Ajuntament.

Els projectes que comptaran amb una major inversió econòmica seran el projecte de millora de l’entorn urbà a la zona de l’avinguda Blasco Ibáñez i l’estació de FGV amb una assignació pressupostària de 110.000 €, una auditoria i adequació lumínica amb 120.000 € i la renovació urbana del nucli antic amb una inversió de 115.000 €. Esta última consistix en la renovació de la concepció dels carrers instaurant la vorera única per tal d’eliminar barreres arquitectòniques i possibilitar una zona per als vianants. 

Per a l’eliminació de barreres arquitectòniques també s’ha previst una partida dotada amb 80.000 € i per a la recuperació del paratge de la Font Blanca i altres d’interés mediambiental s’han consignat 70.000 €.

Així mateix, en les inversions també s’han contemplat projectes com el Pla de Minimització d’Impacte Ambiental en sòl no urbanitzable, una zona d’esplai caní, renovació urbana en zones verdes, projecte del Teatre El Siglo i del Trinquet, rehabilitació fase I de l’Auditori i renovació urbana en els barris perimetrals de Villarrúbia i El Cortijo, entre altres.

 

Adjunts

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es