Formulari de cerca

Consells sobre la utilització de material pirotécnic

El material pirotècnic va unit a la vida dels valencians. Són nombrosos els actes en què s'utilitzen, per això és convenient que conega unes dades bàsiques sobre el material pirotècnic i el seu ús. Li recomanem els consells següents:

 • No guarde artefactes pirotècnics entre la roba ni en les butxaques.
 • No manipule els seus components, ni extraga el seu contingut.
 • Mai els encenga al costat o prop d'altres artificis.
 • A l'utilitzar-los en la via pública no oblide que el carrer és de tots i ha de fer-ho en els llocs autoritzats.
 • Adquirisca els articles només a comerciants i professionals autoritzats per a això.
 • No guarde estos articles, mai, en casa.
 • Utilitze'ls en espais oberts sense risc d'incendi.

LES NORMES CONCRETES PER ALS DISTINTS TIPUS DE MATERIALS PIROTÈCNICS SÓN LES SEGÜENTS:

Voladors

 • No utilitzar mai si el timó (canya) està trencat o danyat.
 • No utilitzar amb la mà.
 • Mai dirigir-ne ni llançar-ne cap a persones o coses.
 • Col·locar-los en posició vertical.

Petards i "masclets":

MAI hem d'encendre'ls subjectant-los amb la mà. Es deposita en el sòl, s'encén i ens separem. L'encesa es realitzarà si és possible amb una metxa i no amb flama.
No els llanceu contra altres persones o coses.
No els introduïu en botelles, llandes i semblants. Produïxen una metralla molt perillosa.

Traques

Estengueu-les totalment en el sòl, separant-les de vehicles, cases i persones. El tro final ha de tindre una separació almenys de 10 metres.
Deixeu la metxa al descobert obrint almenys quinze centímetres de paper.

Rodes

No utilitzeu al costat d'arbres secs o de branques baixes.

Carcasses

 • Utilitzeu només el canó que se subministra.
 • Fixeu el canó verticalment en sòl pla.
 • Col·loqueu la metxa per fora.
 • Descobriu la metxa 10 centímetres i quan l'encengueu manteniu el més allunyada possible la mà i el cap. Situeu-vos semi-acatxats i una vegada agarrada allunyeu-vos d'esquena.
 • No poseu la cara ni una altra part del cos per damunt del canó una vegada encés.

Volcans, candeles i fonts

 • Deixeu en el sòl, agarreu la metxa i allunyeu-vos.
 • Col·loqueu-ho en posició vertical i en sòl pla.

Correcames i coets borratxos

 • No els subjecteu amb la mà, deixeu-los en el sòl una vegada encesos.
 • No els llanceu contra persones i coses.
 • Només han d'utilitzar-se en llocs tancats de forma controlada i en actes i llocs autoritzats.


CLASSIFICACIÓ DE PRODUCTES PIROTÈCNICS

En virtut de l'art. 121 del Reglament d'Articles Pirotècnics i Cartutxeria, s'establixen les següents limitacions per a la venda dels artificis pirotècnics RD 563/2010.-

Categoria 1.- Majors de 12 anys: Artificis de pirotècnia de molt baixa perillositat i nivell de soroll insignificant destinats a ser utilitzats en zones delimitades, inclosos els artificis de pirotècnia destinats a ser utilitzats dins d'edificis residencials. (Art.8.3 a).
La distància de seguretat haurà de ser igual o superior a 1 metre. (ITC-2).
Als menors de 12 anys, els està prohibit el subministrament i ús de productes pirotècnics a excepció dels pistons de percussió per a joguets.

Categoria 2.- Majors de 16 anys: Artificis de pirotècnia de baixa perillositat i baix nivell de soroll destinats a ser utilitzats en zones delimitades. (Art.8.3 a).

La distància de seguretat haurà de ser igual o superior a 8 metres. (ITC-2).

Categoria 3.- Majors de 18 anys: Artificis de pirotècnia de perillositat mitjana destinada a ser utilitzats a l'aire lliure en zones de gran superfície i el nivell de soroll del qual no siga perjudicial per a la salut humana. (Art.8.3 a).

La distància de seguretat haurà de ser igual o superior a 15 metres. (ITC-2).
El nivell sonor màxim no podrà excedir els 120 dB per a les dites categories. (ITC-2).

TAULA CLASSES I, II I III

Productes Edat mínima de venda Descripció Exemples de productes
Classe I Majors de 8 anys Artificis pirotècnics que presenten un risc molt reduït i que estan pensats per a ser utilitzats en àrees confinades incloent l'interior d'edificis i vivendes. Bengales, Bombetes, percussors de joguets
Classe II Majors de 14 anys Artificis pirotècnics que presenten un risc reduït i que estan pensats per a ser utilitzats a l'aire lliure en àrees confinades Bengales tricolor, candeles, coets voladors (xiulit), fonts, rodes, trons
Classe III Majors de 18 anys Artificis pirotècnics que presenten un risc mitjà i que estan pensats per a ser utilitzats a l'aire lliure en àrees àmplies i obertes   Traca valenciana, bateries, coets borratxos, coets especials.

Categoria 4.- Exclusiu per a experts.

En virtut de l'art. 7.2 del Reglament d'Articles Pirotècnics i Cartutxeria, s'establixen les següents limitacions per a l'ús dels artificis pirotècnics:

El Decret 19/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual es reconeix el caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives celebrades en la Comunitat Valenciana en què s'utilitzen artificis de pirotècnia, fa una excepció en les edats per a categories 1 i 2 a menors supervisats per un adult prèviament autoritzats per escrit pels seus pares o tutors, quan participen en "despertades", "cordades", "correfocs", etc.

Es prohibix expressament l'adquisició i la venda a particulars de doble tro i trons de fricció.(ITC-5).

 

Recorde que per als xiquets són especialment atractius. Controle la seua compra i ús. Així evitarem fatídics accidents.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es