Formulari de cerca

25/04/2019
Sol·licitud de prestacions econòmiques individualitzades. Ajudes d'emergència social i per a la millora de l'autonomia per a persones majors

Què es pot sol·licitar?

Ajudes d’emergència social, que són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari, destinades a persones o unitats familiars o de convivència per a pal·liar aquelles situacions greument deteriorades, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten la seua autonomia personal, social i econòmica i que no poden resoldre amb els seus recursos o mitjans propis, amb la finalitat d' aconseguir un normal desenvolupament humà i social.

Les ajudes d'emergència social tenen caràcter subsidiari i, si és el cas, complementari de qualsevol tipus de recursos i prestacions socials de contingut econòmic previstos en la legislació vigent que pogueren correspondre a la persona beneficiària o a qualsevol de les persones membres de la seua unitat familiar o de convivència, sempre que aquestes últimes no cobrisquen la totalitat de la necessitat per a la qual se sol·licita l'ajuda.

Serà requisit d'accés a aquestes ajudes no disposar d'ingressos suficients per a afrontar les despeses derivades de la situació d'emergència, la qual cosa haurà de ser acreditada per mitjà de la documentació que per a aquests supòsits s'estableix en les presents Instruccions. Ajudes per a la millora de l'autonomia per a persones majors, són ajudes destinades a les persones majors de 60 anys amb problemes motors o sensorials per al manteniment en el mateix entorn social, augmentant la seua autonomia, potenciant les seues possibilitats i afavorint les relacions i la integració en la societat.

Hauràn d´existir deficiències de caràcter motor i/o sensorial en la persona sol·licitant que impedisca la seua mobilitat.

Qui pot sol·licitar-ho? Per a poder ser beneficiaris de les ajudes d'emergència, han de reunir els requisits indicats en la base séptima punt 8.1 apartat A Per a poder ser beneficiari de les ajudes per al desenvolupament personal de persones de tercera edat ha de reunir els requisits indicats en la base sèptima punt 8.2 apartats A.

Tipus d’ajudes d'emergència social

• Despeses subministraments energètics de vivenda (llum, aigua i gas)

• Despeses per a cobrir necessitats bàsiques familiars: a) Alimentació i productes bàsics d´higiene i neteja b) Alimentació e higiene infantil

• Despeses ús vivenda habitual:
a) Ajudes prevenció desnonaments (ajudes lloguer, ajudes hipoteca)
b) Ajudes accés a nova vivenda (dirigides a unitats de convivència amb situacions d'extrema urgència i prèvia intervenció de serveis socials).
c) Ajudes equipament de l'hogar (dirigides a unitats de convivència amb intervenció de serveis socials)

• Despeses Extraordinàries
a) Tractaments mèdics
b) ajudes ulleres
c) Participació en activitats educatives o d'oci i temps lliure ( dirigides a unitats de convivència amb intervenció de serveis socials).

• Despeses per al transport i desplaçament de tractaments mèdic urgent o la realització d´accions que milloren l' empleabilitat de persones aturades.

• Despeses per a qualsevol ajuda que es considere necessària segons situació i proposta tècnica.
 

Tipus d’ajudes per a la millora de l'autonomia de persones majors

• Adaptació de la llar i l'adquisició d'estris (grues, audifons, instruments de comunicació i ajudes per l'autonomia per als actes de la vida diària, etc...).
• Adaptació de vehicles de motor.

Quan es pot sol·licitar?
El termini per a la presentació de sol·licituds començarà a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP (núm. 76 de data 18 d´abril de 2019) i finalitzarà el 31 d'octubre de 2019. No obstant això, amb caràcter extraordinari podran admetre's i tramitar-se aquelles sol·licituds d'ajudes presentades després d'aquesta data i abans del 31 de desembre d'aquest any, sempre que s'acredite documentalment l'aparició de la necessitat fora del termini normal de presentació de la sol·licitud.

Adjunts

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es