Formulari de cerca

3/03/2016
Sol·licitud d'alta o renovació del títol de família monoparental. Carnet de família monoparental.

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Es consideren famílies monoparentals les següents:
a) Aquelles en què els fills o les filles únicament estiguen reconeguts legalment pel pare o per la mare.
b) Aquelles constituïdes per una persona viuda o en situació equiparada, amb fills o filles que depenguen econòmicament d'ella, sense que a este efecte es tinga en compte la percepció de pensions de viudetat o orfandat.
c) Aquelles en què el pare o la mare que tinga la guarda o custòdia dels fills o filles no haja percebut la pensió per aliments, establida judicialment o en conveni regulador, a favor dels fills i filles, durant tres mesos, consecutius o alterns, en el període dels dotze mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.
d) Aquelles en què una persona aculla a un o més menors, per mitjà de la corresponent resolució administrativa o judicial, per temps igual o superior a un any.

2. En cap cas podrà obtindre la condició de persona beneficiària del títol de família monoparental la persona viuda o en situació equiparada que haja sigut condemnada, per sentència ferma, per la comissió d'un delicte dolós d'homicidi en qualsevol de les seues formes quan la víctima siga el seu cònjuge o excònjuge o persona que haja estat lligada a ella per una anàloga relació d'afectivitat.

Què s'ha de presentar?

Imprés de solicitud de títol de família monoparental acompanyat amb la documentació següent:

1. Acreditació de dades personals (DNI o NIE).
2. Còpia compulsada del llibre o llibres de família complets o sentència, acta notarial o resolució administrativa de l'adopció, tutela o acollida familiar.
3. Certificat d'empadronament de les persones que integren la unitat familiar, en els supòsits en què no s'autoritze l'òrgan gestor a la seua comprovació.
4. Certificat de convivència de la unitat familiar en la data de presentació de la sol·licitud.

* Documentació específica per a cada un dels supòsits:
1. En els supòsits d'interrupció temporal de la convivència per raó d'estudis, treball, tractament mèdic, rehabilitació o una altra causa semblant, documentació acreditativa d'este supòsit.
2. Certificat de cursar estudis en el cas de fills o filles majors de 21 anys que formen part de la unitat familiar o matrícula abonada de l'any en curs.
3. Còpia compulsada del certificat de defunció de l'ascendent que ha mort, en el cas que no conste en el llibre de família. 4. Resolució judicial o conveni regulador acreditatiu de la custòdia i de la pensió d'aliments.
5. Resolució judicial acreditativa que s'ha iniciat procediment d'execució de sentència per impagament de la pensió d'aliments.
6. Resolució del jutjat que acredite que el procés per reclamació d'aliments continua en tramitació.
7. Sentència ferma acreditativa de l'impagament a què es referix l'article 2.1 c).
8. Declaració de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques de l'últim exercici disponible de les persones que integren la unitat familiar, només en el cas de no autoritzar l'òrgan gestor a obtindre les dades econòmiques directament de l'Agència Tributària.
9. Declaració jurada de no constituir unió estable de parella ni haver contret matrimoni amb una altra persona.
10. Declaració jurada dels fills i filles de no percebre ingressos superiors a l'IPREM.
11. Sentència ferma on conste la privació de la pàtria potestat. En cas que no es dispose de la documentació establida en el punt 1, es podran aportar altres documents per a acreditar les distintes circumstàncies familiars o personals, corresponent a l'òrgan encarregat de la tramitació del procediment de concessió del títol, la valoració de la idoneïtat de la documentació aportada, només als efectes del que regula este decret.

On s'ha d'anar?

Al departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Carlet, situat al C/ Lluís Víves nº 28, BAIX dreta.

Més informació:

Web de la Generalitat Valenciana.

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es