Formulari de cerca

4/06/2018
Programa #BECArlet 2018
L'Ajuntament de Carlet organitza el programa #BECArlet 2018 “Escola d'Estiu i Aventura d'Estiu” entre l'1 i el 31 de juliol de 2018. Es convoquen 30 beques de formació en règim de concurrència competitiva per a la realització de pràctiques formatives destinades a jóvens estudiants universitaris i de cicles formatius amb una dotació de 500 euros i durada d'un mes (de l'1 al 31 de juliol).

 

Mitjançant un acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 21 de maig de 2018 s’han aprovat les bases que han de regir la concessió de les 30 beques formatives dins del programa #BECArlet 2018, les quals s'han publicat en el tauler d'anuncis de la Corporació i es poden consultar en la pàgina web municipal (www.carlet.es).

 

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València número 106, de data 04/06/2018, l’extracte de la convocatòria per a la concessió de 30 beques formatives-programa #BECArlet, el text complet de les quals es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index), de conformitat amb allò previst en els articles 17.3b i 20.8 de la Llei 38/20013, de 17 de novembre, General de Subvencions, en la pàgina web municipal (www.carlet.es) i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

 

De conformitat amb la base cinquena, el termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, si bé en el cas que l'últim dia del termini fóra dissabte o festiu, el dit termini s'estendrà fins al següent dia hàbil.

Per tant, el termini de presentació de sol·licituds comença el dia 5 de juny fins al dia 14 de juny de 2018, ambdós inclosos.

 
Pots consultar els requisits requerits i la documentació necessària en les Bases.
 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es