Formulari de cerca

Modificació puntual Nº7

Delimitació d'Unitat d'Execució/àrea de repartiment carrers Pablo Picasso, el Comtat, Sant Jaume i Estepar en sòl urbà

El Ple de l'Ajuntament de Carlet en sessió de 10 de maig de 2016 va acordar sotmetre a informació pública pel termini de 45 dies a comptar des de la publicació del pertinent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un periòdic no oficial d'àmplia difusió l'expedient de modificació puntual número 7 referit a la delimitació d'Unitat d'Execució/àrea de repartiment carrers Pablo Picasso, el Comtat, Sant Jaume i Estepar en sòl urbà.

També, es va acordar publicar els pertinents edictes d'informació pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web.

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es