Formulari de cerca

6/05/2016
Exposició llistes del Cens electoral per a les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat de 26 de juny de 2016

Maria Josep Ortega Requena, alcaldessa de l'Ajuntament de Carlet, faig saber:

Mitjançant Reial Decret 184/2016, de 3 de maig, es convoquen eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat, per al pròxim dia 26 de juny de 2016.

De conformitat amb el que disposa l’article 39.2 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, Reguladora del Règim Electoral General en la redacció establerta per la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, els ajuntaments estaran obligats a mantindre un servei de consulta de les llistes electorals vigents dels respectius municipis i demarcacions durant un termini de huit dies a comptar des del sisè posterior a la convocatòria d’eleccions.

De conformitat amb el que disposa l'article 39.3 de la mateixa llei, dins del termini anterior, qualsevol persona podrà formular una reclamació dirigida a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral sobre les seues dades censals. Es tindran en compte les reclamacions referides a la rectificació d’errades de les dades personals, als canvis de domicili dins d’una mateixa circumscripció i a la no-inclusió del reclamant en cap Secció del Cens de la circumscripció quan tinguera dret a això i no es tindran en compte per a l’elecció convocada les que reflectisquen un canvi de residència d’una circumscripció a una altra, realitzat amb posterioritat a la data de tancament del cens per a cada elecció; en este cas el reclamant haurà d’exercir el seu dret en la secció corresponent al domicili anterior.

Les reclamacions podran presentar-se directament en les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral corresponent o mitjançant els ajuntaments fins al dia 16 de maig de 2016.

Per tant, el termini d'exposició al públic de les llistes electorals vigents de Carlet COMENÇARÀ el dia 9 de maig de 2016 i FINALITZARÀ el dia 16 de maig de 2016. La consulta de les llistes electorals es podrà realitzar a l’Ajuntament de Carlet (planta primera) de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores o al Retén de la Policia local de dilluns a divendres de 15:00 a 21:00 hores i dissabtes, diumenges i festius de 8:00 a 21:00 hores.

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es