Formulari de cerca

30/05/2018
Borsa de treball de auxiliar imatge, so i electricitat

L'objecte de la present convocatòria és la contractació a través de contracte de relleu a jornada del 50 per cent de la jornada anual establida legalment, que es distribuirà de la manera següent:

- el treballador jubilat parcialment treballarà els mesos de: març, abril, maig, juny, juliol i agost

- i el treballador rellevista els mesos de: gener, febrer, setembre, octubre, novembre i desembre

Amb una duració equivalent alhora que resta fins a la jubilació efectiva del treballador que ocupa l'Auxiliar d'imatge, so i electricitat. En el contracte s'establirà la data de finalització aproximada. La convocatòria s'efectuarà pel procediment de concurs-oposició, d'Auxiliar d'imatge, so i electricitat, dins del grup de titulació C2 i nivell 16 de complement de destinació, complement especifique del lloc de treball Auxiliar d'imatge, so i electricitat, amb pagues extraordinàries, triennis i la resta d'emoluments establits per la legislació vigent. Es constituirà una borsa de treball que tindrà una duració màxima de dos anys, podent prorrogar-se únicament pel termini necessari per a convocar un nou procediment, no superior a 6 mesos.

Podeu trobar mes informació en els arxius adjunts.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es