Formulari de cerca

6/03/2018
Bo de transport a l'Hospital de la Ribera 2018

L'Ajuntament de Carlet, ha convocat un procediment per a l'atorgament de subvencions en concepte d'ajudes per al transport de les persones majors de 65 anys o els que tinguen reconeguda la situació de incapacitat permanent absoluta en el transport regular –autobús- fins a o des de l'Hospital de la Ribera.

Les ajudes que es convoquen per als veïns de Carlet, majors de 65 anys o els que tinguen reconeguda la situació de incapacitat permanent absoluta, es materialitzaran per mitjà d'un bo de transport per a màxim de 10 viatges en el servici regular de transports per carretera en el trajecte de Carlet fins a l'Hospital de la Ribera o al revés.

Els bons de viatge seran personals i intransferibles. Per al seu canvi serà imprescindible la presentació del Document Nacional d'Identitat o document oficial que acompanye una fotografia que ho substituïsca.

El bo de transport tindrà una vigència màxima fins al 15 de febrer de 2019. Transcorregut este període sense haver-se esgotat els viatges quedaran sense efecte.

Els requisits per a ser beneficiaris dels bons transports, que seran comprovats d'ofici per l'Ajuntament de Carlet són:

  • Que el 31 de desembre de 2018 tinguen més de 65 anys o que tinguen reconeguda, en qualsevol moment de l'any 2018, la situació d’incapacitat permanent absoluta.

  • Estar empadronat a Carlet amb anterioritat a l'1 de gener de 2018.

  • No tindre deutes en període executiu amb l'Ajuntament de Carlet referides al moment de la presentació de la sol·licitud.

Els interessats presentaran les sol·licituds d'ajudes per mitjà de model normalitzat en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament fins al 30 de desembre de 2018.

Si el sol·licitant reuneix els requisits s'entregarà el bo de transport en el mateix moment de la sol·licitud.

 

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es