Formulari de cerca

9/06/2017
Ban recordatori neteja de parcel·les rústiques i urbanes

BAN RECORDATORI DE L'OBLIGACIÓ DELS PROPIETARIS DE SOLARS I

PARCEL·LES RÚSTIQUES I URBANES DE MANTINDRE'LS EN LES DEGUDES

CONDICIONS DE NETEJA I SALUBRITAT

Es recorda als propietaris de solars i/o de parcel·les rústiques que tenen el deure legal de mantindre'ls en les degudes condicions de neteja, seguretat i decor.

L'article 15 de la Llei del Sòl obliga els propietaris d'eixos terrenys a conservar-los en les condicions legals de seguretat, salubritat, accessibilitat i ornament, mentre que l'article 16 d'esta mateixa llei imposa als propietaris la obligació de conservar-los nets i en bon estat, així com de realitzar les actuacions necessàries per a mantindre els terrenys i la seua massa vegetal en condicions d'evitar riscos d'erosió, incendis, inundacions i en general danys o perjuís a tercers o a l'interés general, inclosos els mediambientals (seguretat, invasió de voreres o camins, contaminació d'aire o aigua...).

Per tant, sobretot ara, en esta època de l'any en què les altes temperatures van en augment, cal recalcar l' obligació de tot propietari de que el seu camp o finca rústica guarde les mínimes condicions exigibles de neteja i salubritat, el que inclou l'obligació de neterjar les seues parcel·les de matolls, herbes, branques i arbres secs, a fi d'evitar riscos d'incendis o que es convertisquen en focus d'insectes i paràsits danyosos tant per a les persones com per a les collites.

S'advertix expressament els propietaris que en cas d'incompliment d'estes obligacions, l'ajuntament ordenarà l'execució forçosa dels treballs de neteja o semblants que calguen. A més, en cas d'incompliment injustificat d'estes ordres que puga dictar l'ajuntament, este acordarà l'execució dels treballs que siguen necessaris en substitució dels propietaris i al seu càrrec, exigint-los posteriorment el reintegrament dels gastos ocasionats a la corporació municipal al llarg del procés. Fins i tot poden imposar-se fins a deu multes coercitives per obligar els propietaris a complir les seues obligacions legals.

Així mateix, els costos de l'execució subsidiària de les ordes d'execució i l'import de les multes coercitives que s'imposen, si és el cas, poden exigir-se per mitjà del procediment administratiu de constrenyiment (recaptació executiva).

El que faig saber a tots els veïns i veïnes de la ciutat de Carlet per al seu coneixement i als efectes oportuns.

Carlet, a 2 de juny de 2017.

L'ALCALDESSA,

Maria Josep Ortega Requena

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es