Formulari de cerca

4/05/2020
Ban :Mesures adoptades per l’Ordre de 3 de maig de 2020, fase inicial o fase O

Com a continuació d’altres mesures adoptades amb anterioritat davant la situació sanitària actual se informa de les mesures adoptades mitjançant l’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat.

Mitjançant la present norma s'adopten diferents mesures destinades a flexibilitzar determinades restriccions establides després de la declaració de l'estat d'alarma en matèria de comerç minorista, hostaleria i restauració, pràctica de l'esport professional i federat i arxius.

A.- Obertura al públic d'establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats

Respecte a les mesures en l'àmbit del comerç minorista la finalitat de l'ordre és abordar la fase inicial o fase 0 destinada a la reactivació de l'activitat comercial i de determinades activitats de serveis professionals que requereixen l'obertura al públic d'establiments o locals, assimilades al comerç minorista, l'activitat del qual es troba suspesa com ara perruqueries i centres d'estètica, serveis d'arranjaments i reparacions, i similars.

Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals l'activitat dels quals s'haguera suspés després de la declaració de l'estat d'alarma en virtut del que es disposa en l'article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, a excepció d'aquells que tinguen una superfície de més de 400 metres

Es procedirà a la reobertura amb les següents condicions:

a) S'establirà un sistema de cita prèvia que garantisca la permanència a l'interior de l'establiment o local en un mateix moment d'un únic client per cada treballador, sense que es puguen habilitar zones d'espera a l'interior d'aquests.

b) Es garantirà l'atenció individualitzada al client amb la deguda separació física prevista en aquest capítol o, en el cas que això no siga possible, mitjançant la instal·lació de taulells o mampares.

c) S'establirà un horari d'atenció preferent per a majors de 65 anys, que haurà de fer-se coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat Codi Validació: 7MT7RAP6C7HKGF7FHMPKHLF2A | Verificació: https://carlet.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2 Ajuntament de Carlet física d'aquest col·lectiu.

S'han de respectar determinades mesures d'higiene, prevenció i aforament.

B.- Activitats d'hostaleria i restauració.

1. Les activitats d'hostaleria i restauració podran realitzar-se mitjançant serveis de lliurament a domicili i mitjançant la recollida de comandes pels clients En els serveis de recollida en l'establiment, el client haurà de realitzar la comanda per telèfon o en línia i l'establiment fixarà un horari de recollida d'aquest, evitant aglomeracions en els voltants de l'establiment Els establiments només podran romandre oberts al públic durant l'horari de recollida de comandes. S'han de respectar determinades mesures d'higiene, prevenció i aforament.

C.- Esportistes professionals i esportistes qualificats d'alt nivell.

Els esportistes professionals i els esportistes d'alt nivell o d'interés nacional, podran realitzar entrenaments de manera individual, a l'aire lliure, dins dels límits de la província en la qual residisca l'esportista La duració i l'horari dels entrenaments seran els necessaris per al manteniment adequat de la forma esportiva. Els esportistes federats que no siguen esportistes professionals o d'alt nivell podran realitzar entrenaments de manera individual, en espais a l'aire lliure, dues vegades al dia, entre les 6.00 hores i les 10.00 hores i entre les 20.00 hores i les 23.00 hores, i dins dels límits del terme municipal en el qual tinguen la seua residència Finalment és fa un crida a la responsabilitat de tota la població.

Carlet a la data de la signatura

L’alcaldessa

Maria Josep Ortega Requena

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es