Formulari de cerca

6/03/2019
06/03/2019 - 14:15
Ban exposició pública llistats electorals

BAN

 

Maria Josep Ortega Requena, alcaldessa de l'Ajuntament de Carlet, faig saber:

Mitjançant Reial Decret 129/2019, de 4 de març i mitjançant Decret 2/2019, de 4 de març, del President de la Generalitat, s'han convocat eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat i als Corts de la Comunitat Valenciana, respectivament, per al pròxim dia 28 d'abril de 2019.

De conformitat amb el que disposa l'article 39.2 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, Reguladora del Règim Electoral General en la redacció establida per la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, els Ajuntaments estaran obligats a mantindre un servici de consulta de les llistes electorals vigents dels seus respectius municipis i demarcacions durant un termini de huit dies a partir del sisè posterior a la convocatòria d'eleccions.

De conformitat amb el que disposa l'article 39.3 de la mateixa llei, dins del termini anterior qualsevol persona podrà formular reclamació dirigida a la Delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral sobre les seues dades censals, si bé només podran ser tingudes en compte les que es referisquen a la rectificació d'errors en les dades personals, als canvis de domicili dins d'una mateixa circumscripció o a la no inclusió de la persona reclamant en cap Secció del Cens de la circumscripció a pesar de tindre dret a això. També seran ateses les sol·licituds dels electors i electores que s'oposen a la seua inclusió en les còpies del cens electoral que es faciliten a les persones representants de les candidatures per a realitzar enviaments postals de propaganda electoral. No seran tingudes en compte per a l’’elecció convocada les que mostren un canvi de residència d’’una circumscripció a una altra, realitzat després de la data de tancament del cens per a cada elecció, i haurà d’’exercir el seu dret en la secció corresponent al seu domicili anterior.

Les reclamacions podran presentar-se directament en les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral corresponent o a través dels Ajuntaments fins al dia 18 de març de 2019.

Per tant, el termini d'exposició al públic de les llistes electorals vigents de Carlet COMENÇARÀ el dia 11 de març de 2019 i FINALITZARÀ el dia 18 de març de 2019. La consulta de les llistes electorals es podrà realitzar en l'Ajuntament de Carlet (planta baixa) de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 hores o en les dependències de la policia local de dilluns a divendres de 15:00 a 21:00 hores i dissabtes, diumenges i festius de 8:00 a 21:00 hores.

L'accés al cens electoral mitjançant certificat digital podrà fer-se des de l’enllaç: https://sede.ine.gob.es/ce-internet1/pages/presentacion/frmPresentacion.jsf

El que es publica per a general coneixement i compliment.

 

Carlet, a 6 de març de 2019

 

L'alcaldessa.

Maria Josep Ortega Requena

 

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es