Formulari de cerca

5/04/2019
05/04/2019 - 08:15
Ban exposició llistes cens electoral (Eleccions Locals i al Parlament Europeu)

BAN

Maria Josep Ortega Requena, alcaldessa de l'Ajuntament de Carlet, faig saber:

Mitjançant Reials Decrets 206/2019 i 209/2019, d’1 d’abril, s'han convocat eleccions de Diputats al Parlament Europeu i eleccions locals, respectivament, per al pròxim dia 26 de maig de 2019.

De conformitat amb el que disposa l'article 39.2 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, Reguladora del Règim Electoral General en la redacció establida per la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, els Ajuntaments estaran obligats a mantindre un servici de consulta de les llistes electorals vigents dels seus respectius municipis i demarcacions durant un termini de huit dies a partir del sisè posterior a la convocatòria d'eleccions.

De conformitat amb el que disposa l'article 39.3 de la mateixa llei, dins del termini anterior qualsevol persona podrà formular reclamació dirigida a la Delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral sobre les seues dades censals, si bé només podran ser tingudes en compte les que es referisquen a la rectificació d'errors en les dades personals, als canvis de domicili dins d'una mateixa circumscripció o a la no inclusió de la persona reclamant en cap Secció del Cens de la circumscripció a pesar de tindre dret a això. També seran ateses les sol·licituds dels electors i electores que s'oposen a la seua inclusió en les còpies del cens electoral que es faciliten a les persones representants de les candidatures per a realitzar enviaments postals de propaganda electoral. No seran tingudes en compte per a l’elecció convocada les que mostren un canvi de residència d’una circumscripció a una altra, realitzat després de la data de tancament del cens per a cada elecció, i haurà d’exercir el seu dret en la secció corresponent al seu domicili anterior.

Les reclamacions podran presentar-se directament en les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral corresponent o a través dels Ajuntaments fins al dia 15 d’abril de 2019.

Per tant, el termini d'exposició al públic de les llistes electorals vigents de Carlet COMENÇARÀ el dia 8 d’abril de 2019 i FINALITZARÀ el dia 15 d’abril de 2019. La consulta de les llistes electorals es podrà realitzar en l'Ajuntament de Carlet (planta baixa) de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 hores o en les dependències de la policia local de dilluns a divendres de 15:00 a 21:00 hores i dissabtes, diumenges i festius de 8:00 a 21:00 hores.

L'accés al cens electoral mitjançant certificat digital podrà fer-se des de l’enllaç: https://sede.ine.gob.es/ce-internet1/pages/presentacion/frmPresentacion.jsf

El que es publica per a general coneixement i compliment.

 

Carlet, a 3 de abril de 2019

L'alcaldessa

Maria Josep Ortega Requena

 

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es