Formulari de cerca

13/09/2016
Ban Cobrament en Període Voluntari de Rebuts 2ª Voluntària 2016

M. Josep Ortega Requena, alcaldessa de l’Ajuntament de Carlet,
Comunique: Que durant els dies compresos entre el 3 d’octubre i el 15 de desembre de 2016, ambdós inclosos, estaran en període de cobrament en voluntària els rebuts corresponents a les exaccions següents:
-IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA
-IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA
-IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Els contribuents afectats podran realitzar el pagament en la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, Secció de Cobrament de la Coop. Agrícola Sant Bernat, Banc de Sabadell, Cajamar i Bankia durant el termini establert.
Els rebuts domiciliats es carregaran en compte el dia 31 d’octubre de 2016.
En cas que no tinguen el rebut domiciliat i el dia 31 d’octubre no hagen rebut a casa la carta de pagament, poden passar per l’Ajuntament per recollir-ne una còpia.
Transcorregut l’esmentat termini, s´iniciarà el procediment executiu i es procedirà al cobrament de les quotes no satisfetes amb aplicació dels recàrrecs corresponents, les costes del procediment més els interessos de demora.
Ho faig públic perquè en prengueu coneixement.
 

Adjunts

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es