Formulari de cerca

Ajudes municipals obertura nous establiments

AJUDES MUNICIPALS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PAL·LIAR ELS GASTOS QUE GENERA L'ESTABLIMENT O OBERTURA D'UN NOU NEGOCI A FI DE FOMENTAR L'ACTIVITAT ECONÒMICA L'ANY 2020

L'Ajuntament de Carlet continuarà potenciant la posada en marxa de noves activitats econòmiques que generen ocupació en l'àmbit municipal donant suport als emprenedors i fomentant la creació de nous negocis.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 27 de juliol de 2020 va aprovar les bases que han de regir el procediment per a la concessió de subvencions en concepte d'ajudes econòmiques per a pal·liar els gastos que genera l'establiment o obertura d'un nou negoci.

De conformitat amb la base cinquena, el termini de presentació de sol·licituds començarà a comptar del dia següent a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València, fins al 30 de setembre de 2020. La concessió de la subvenció serà per orde de presentació en el registre d'entrada de l'Ajuntament fins que s'acabe el crèdit de la partida pressupostària. La publicació del text íntegre d'estes bases reguladores es podrà consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans), en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web municipal. (www.carlet.es)

Els interessats presentaran les sol·licituds d'ajuda per mitjà d’un model normalitzat en el Registre d'Entrada per qualsevol dels mitjans establits en l'article 16 de la llei 39/2015, preferiblement via teleàtica.

Les ajudes es dirigixen al finançament dels possibles gastos d'establiment d'un nou negoci o activitat empresarial. Els beneficiaris, a fi de justificar la subvenció i rebre el seu pagament, han de presentar la documentació següent:

1. Justificant del pagament de la taxa per sol·licitud de llicència d'activitat, obertura o per presentació de declaració responsable o comunicació prèvia.

2. Gastos de redacció de projectes, certificats, honoraris professionals i altres similars necessaris per a l'inici d'una activitat o negoci.

3. Gastos per la creació de rètols publicitaris.

4. Gastos en concepte d'extintors i llums d'emergència del local objecte de l'activitat.

S'atorgarà, a cada sol·licitant que reunisca els requisits necessaris per a ser beneficiari de les ajudes, la quantitat corresponent als gastos degudament justificats amb un màxim de 500,00 euros.

El pagament de les ajudes concedides es realitzarà per mitjà d’una transferència bancària al número de compte especificat a este efecte en la sol·licitud d'ajuda.

Mes informació al Departament Municipal ADL ubicat al carrer de Lluís Vives, 28, o bé al telèfon (96) 253 21 56, extensió 1.

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es