Formulari de cerca

29/06/2020
Ajudes Escolars XECarlet 2020-2021.-

 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2020 s’ha aprovat la convocatòria relativa a les bases que han de regir el procediment per a l'atorgament de subvencions en concepte d'ajudes escolars dins del programa XECarlet per al curs 2020-2021 per a l'adquisició de llibres de text i material escolar curricular per a l’alumnat del segon cicle d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i qualsevol nivell d'Educació Especial i la convocatòria de les subvencions.

De conformitat amb la base cinquena, són requisits necessaris per a resultar beneficiari de les ajudes convocades que l'alumnat del segon cicle d'Educació infantil, d'Educació Primària, Secundària o Especial:

  • Es trobe empadronat junt amb els seus pares, mares, tutors, tutores, acollidors, acollidores, guardadors o guardadores en el municipi de Carlet amb efecte del 14 de juny de 2020.

  • Es trobe escolaritzat durant el curs 2020-2021 en qualsevol dels cursos del segon cicle d'Educació Infantil (segon cicle), Educació Primària, Secundària o Especial, en qualsevol centre escolar.

  • Assistisca habitualment al centre en què es troba escolaritzat durant el curs escolar.

  • La renda per capita de les persones empadronades en la mateixa vivenda que l'alumnat en el favor de la qual se sol·licita l'ajuda als efectes del 14 de juny de 2020 no superarà els 10.000’00 Euros

    Este requisit no serà exigible per a aquell alumnat que haja obtingut el premi Escola, Educació i Futur del curs 2019 - 2020. En este cas, a l'alumnat li correspondrà l'ajuda segons el nivell de renda per capita i si esta fora superior a 10.000’00 Euros li correspondrà l'ajuda mínima segons el nivell escolar.

A més dels requisits establits referits a l'alumnat, els pares, mares, tutors, tutores, acollidors, acollidores, guardadors o guardadores de les persones beneficiàries de les ajudes que residisquen en el mateix domicili no hauran de tindre la condició de deutores en executiva davant de l'Ajuntament de Carlet.

L'import de les ajudes per a l'alumnat variarà en funció del nivell escolar i de la renda per capita de les persones empadronades en la mateixa vivenda que la beneficiària, sempre que la unitat de convivència no supere el llindar de renda establit en la base cinquena, en atenció al nombre de membres.

Les ajudes seran les següents:

 

Renta per càpita

Nivell escolar

Menys de 4.000’00 €

De 4.000’01 a 6.000’00 €

De 6.000’01 a 10.000’00

Educació Infantil Segon Cicle

100,00 €

80,00 €

50,00 €

Educació Primària

60,00 €

45,00 €

30,00 €

Educació Secundària Obligatòria

60,00 €

45,00 €

30,00 €

Educació Especial

60,00 €

45,00 €

30,00 €

En cap cas se subvencionarà més del 100 % del cost del material escolar curricular o dels llibres, si és el cas.

Per a l'obtenció de les ajudes serà requisit necessari la sol·licitud prèvia dins del termini establit per mitjà d'instància, en el model que figura en l'annex I de les bases.

Junt amb la sol·licitud s'haurà d'adjuntar fotocòpia de la declaració de la renda de les persones físiques majors d'edat empadronades en la mateixa vivenda que l'alumnat amb efectes del 14 de juny de 2020, de l'exercici 2018.

Si l'alumnat forma part d'una família nombrosa o si alguna de les persones empadronades en la mateixa vivenda que aquell té reconeguda la condició de discapacitada en un grau superior al 33% hauran d'autoritzar expressament a l'Ajuntament a accedir a la referida informació per mitjà de la signatura en l'espai habilitat en el model de sol·licitud.

Si l'alumnat per al que se sol·licita la subvenció és menor d'edat la sol·licitud haurà de ser subscrita pels pares, mares, tutors, tutores, acollidors, acollidores o guardadors o guardadores.

La concessió de les ajudes convocades es realitzarà mitjançant acord de la Junta de Govern Local, a proposta de la Comissió de Valoració.

L'acord de la Junta de Govern Local serà definitiu en via administrativa i es publicarà mitjançant edicte en el tauler d'anuncis de la Corporació i en el Portal de Transparència de l'Ajuntament de Carlet.

Les ajudes econòmiques es faran efectives a cada persona beneficiària o al seu representant legal per mitjà d'un xec escolar canviable en els comerços del municipi de Carlet que venguen material escolar o, si és el cas, llibres de text subvencionables que hagen subscrit els oportuns convenis amb l'Ajuntament de Carlet.

Els xecs escolars es retiraran dels llocs que indique l'Ajuntament des del 4 de setembre fins al 30 de setembre del 2020, ambdós inclosos.

Si el xec no es retira en este termini l'ajuda concedida quedarà sense efecte.

El termini màxim per al canvi del xec en els comerços autoritzats serà fins al 18 d'octubre de 2020 inclusivament. Vençut el termini, l'ajuda que no s'haja disposat quedarà sense efecte.

Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds es podran presentar en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Carlet (Oficina d'Atenció a la Ciutadania) des del dia 3 de juliol de 2020 fins al dia 24 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

Cal sol·licitar cita prèvia al telèfon 96 253 02 00 (Extensió 1102) o a través de  l'APP "Ajuntaments de València"

La presentació podrà realitzar-se, així mateix, per qualsevol dels mitjans establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions publiques.

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es