Formulari de cerca

15/10/2012
Edicte informació pública incendi forestal 2012

INFORMACIÓ PÚBLICA

Pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Requena, s'han obert diligències prèvies, en el procediment abreviat número 001249/2012, com a conseqüència de l'incendi ocorregut en Cortes de Pallas el dia 28 de juny del 2012.

Als efectes que qualsevol persona o entitat que haja resultat afectat com a conseqüència de l'incendi ocorregut en Cortes de Pallas i altres termes municipals, el dia 28 de juny del 2012, puga personar-se en el procediment penal iniciat, procedix sotmetre a informació pública l'obertura de les diligències judicials iniciades, als efectes que qualsevol persona o entitat que es considere afectada, puga personar-se en este Ajuntament, als efectes de traslladar a l'esmentat Jutjat de Requena la relació d'afectats en este terme municipal.

 

Per allò que s'ha exposat, RESOLC:

 

Primer.- Sotmetre a informació pública anunci indicatiu de la present resolució,  durant un període de deu dies a comptar de la seua publicació en el tauler edictes d'esta Corporació, als efectes que els interessats a personar-se en el procediment penal iniciat pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Requena, al considerar que han resultat afectats com a conseqüència de l'incendi ocorregut en Cortes de Pallas el dia 28 de juny del 2012, puguen manifestar dit extrem davant de l'Oficina Tècnica d'este Ajuntament.

 

Segon.- Una vegada transcorregut el període d'informació pública, remetre la relació d'afectats elaborada amb les dades de les persones que durant tal període hagen manifestat la seua condició d'afectats, al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Requena.

 

Tercer.- Publicar anunci en el  tauler d'edictes i la pàgina web d'este Ajuntament als efectes procedents.

Carlet, 3 d'octubre del 2012

L'Alcaldessa,

Mª. Ángeles Crespo Martínez.
 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es