Formulari de cerca

28/10/2020
AJUDES Al COMERÇ I/O AUTÒNOMS LOCALS PER LES PÈRDUES OCASIONADES PEL COVID-19

Per a pal·liar els efectes d'aquesta crisi, l'Ajuntament de Carlet, mitjançant aquesta convocatòria, ofereix un instrument d'ajuda i impuls al comerç i petita empresa local, destinat a ajudar a suportar els costos fixos que tenen en aquests moments els establiments comercials, com són els lloguers o hipoteques, subministraments sanitaris de prevenció i quotes d'Autònoms a la Seguretat Social (RETA).

L’objecte d'aquestes Bases és la regulació de la convocatòria i concessió d'ajudes econòmiques extraordinàries i de caràcter excepcional que l'Ajuntament de Carlet, a través de l'Agència de Desenvolupament Local, té previst concedir als xicotets comerços i serveis locals destinades a la reactivació econòmica i comercial, tant a les que van cessar temporalment la seua activitat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i a aquelles que no van cessar la seua activitat però que es veuen afectades econòmicament pel desenvolupament d'aquest. Aquestes ajudes tenen la forma de subvencions a fons perdut, i són despeses subvencionables els pagaments en concepte de quotes a la Seguretat Social, lloguer, hipoteques i subministraments sanitaris de prevenció i manteniment.

Podran ser beneficiaris persones físiques o jurídiques, comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes que, porten a terme les activitats comercials i de serveis en l'àmbit territorial del municipi de Carlet i reunisquen els requisits establits en la base segona de les bases reguladores d'aquestes ajudes.

La quantia de l'ajuda serà de 500 euros.

Les sol·licituds per a l'obtenció de les ajudes regulades en aquestes bases hauran de presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament de Carlet a través de la seua seu electrònica, en imprés normalitzat, que estarà disponible en la pàgina web oficial de l'Ajuntament de Carlet.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al 18 de noviembre.

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es