Formulari de cerca

24/09/2020 - 20:00
Ple sessió ordinària telemàtica núm. 8 de 24-09-2020
  1. Aprovació esborrany de les actes de les sessions del Ple Municipal de data 16/07/2020 i 26/08/2020

  2. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia des del 13/07/2020 fins el 20/09/2020

  3. Obres de Renovació de la xarxa de subministrament d'aigua potable en els carrers Sevilla, Castella i Pintarrafes amb càrrec a la tarifa d'inversions del subministrament de l'aigua potable. Expedient 2386/2020

  4. Donar compte de la resolució de l'alcaldia núm. 2020-1897 de 10 de setembre per la qual s'aproven las línies fonamentals del pressupost de l'any 2021 (Expediente 2889/2020)

  5. Expedient de modificació de crèdits núm. 31/2020 del Pressupost 2020, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit amb càrrec a baixes de partides. Expedient 2945/2020

  6. Donar compte de la Sentència número 321/2020, de 10 de setembre de 2020, dictada pel Jutjat del contenciós administratiu número 8 de València en el recurs contenciós, procediment abreviat 780/2019. Expedient 4151/2019

  7. Despatx extraordinari

  8. Precs i preguntes

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es