Formulari de cerca

25/03/2021 - 20:00
Ple sessió ordinària i telemàtica núm. 2 de 25-03-2021
 1. Aprovació esborrany de l'acta de la sessió del Ple Municipal núm. 1 de data 28/01/2021

 2. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia des del 25/01/2021 fins al 21/03/2021

 3. Adhesió al conveni marc subscrit entre la Generalitat Valenciana i Ecoembalajes España SA per a l'establiment d'un sistema integrat de gestió de residus d'envasos lleugers i paper cartó. Expedient 597/2021

 4. Procediment per a l'establiment de l'estructura de costos i fórmula de revisió de preus del contracte de concessió de servicis de subministrament d'aigua potable i clavegueram. Expedient 2702/2020

 5. Modificació Estatuts Mancomunitat de la Ribera Alta, sotmetiment a informació pública i aprovació sol·licitud reconeixement com a Mancomunitat d'àmbit comarcal. Expedient 790/2021

 6. Desvinculació de l'Ajuntament de Carlet al conveni subscrit entre la Mancomunitat de la Ribera Alta i La Societat Estatal de Correus i Telègrafs, SA. Expedient 186/2021

 7. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2021-0821 de 12/03/2021 per la qual s'aproven els marcs pressupostaris 2022-2024. Expedient 898/2021

 8. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2021-0671 de 26 de febrer per la qual s'aprova la liquidació del pressupost de l'exercici 2020. Expedient 404/2021

 9. Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscos, taules i cadires amb fi lucratiu, llocs, barraques, etc. Expedient 364/2021

 10. Bonificació cànon bar Poliesportiu exercici 2021. Expedient 3948/2017

 11. Aprovació plantilla de personal 2021. Expedient 3614/2020

 12. Aprovació del pressupost de la Corporació 2021. Expedient 2952/2020

 13. Donar compte de l'informe anual de l'art. 218 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Expedient 926/2021

 14. Actuació per a la millora de la permeabilitat dels vianants de la travessa de la CV-50 en Carlet. Expedient 3832/2019

 15. Moció conjunta dels tres grups municipals sobre el 8 de març de 2021, dia internacional de la dona. Expedient 951/2021

 16. Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 8 de València en el Procediment abreviat 241/2020. Expedient 2584/2020

 17. Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 4 de València en el Procediment abreviat 378/2019. Expedient 3396/2019

 18. Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 7 de València en el Procediment abreviat 245/2020. Expedient 2460/2020

 19. Donar compte del decret dictat pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 5 de València en el Procediment abreviat 429/2019. Expedient 2967/2019

 20. Despatx extraordinari

 21. Precs i preguntes

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es