Formulari de cerca

28/01/2021 - 20:00
Ple sessió ordinària telemàtica núm. 1 de 28-01-2021
  1. Aprovació esborrany de l'acta de la sessió del Ple Municipal núm. 9 de data 26/11/2020

  2. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia des del 23/11/2020 fins al 24/01/2021

  3. Sol·licitud subvenció a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i servicis en Polígons Industrials 2021. Expedient 82/2021

  4. Determinació de la forma de prestar els servicis públics i sotmetiment a informació pública de l'estructura de costos i fórmula de revisió de preus del contracte de concessió de servicis de subministrament d'aigua potable i clavegueram. Expedient 2702/2020

  5. Donar compte Resolució núm. 2021-0060 de 12 de gener sobre modificació composició de la Junta de Govern Local. Expedient 1790/2019

  6. Bonificació 95% Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) a la Cooperativa Agrícola Sant Bernat de Carlet. Expedient 101/2021

  7. Donar compte de la Sentència número 607/2020, de 24 de novembre de 2020, dictada pel Jutjat del contenciós-administratiu núm. 7 de València en el recurs contenciós, procediment abreviat 82/2020. Expedient 1548/2020

  8. Despatx extraordinari

  9. Precs i preguntes

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es