Formulari de cerca

28/05/2020 - 20:00
Ple sessió ordinària núm. 4 de 28-05-2020. Sessió telemàtica retransmesa per streaming
 1. Aprovació esborrany de l'acta de la sessió del Ple Municipal de data 05/05/2020

 2. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia des del 27/01/2020 fins el 24/05/2020

 3. Modificació de l'inventari de béns per inclusió del vehicle elèctric (motocicleta) adquirit amb la subvenció de la Diputació de València. Expedient 1564/2020.

 4. Restabliment equilibri econòmic Bar Poliesportiu Municipal. Expedient 3948/2017

 5. Expedient de modificació de crèdits, amb caràcter executiu, núm. 7/2020 en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb càrrec a baixes de partides i a nous o superiors ingressos. Expedient 1196/2020

 6. Expedient de modificació de crèdits núm.13/2020, amb la modalitat de transferències de crèdits . Expedient 1591/2020

 7. Moció PP per a sol·licitar a la Generalitat Valenciana dades sobre l'avanç del COVID 19 a Carlet. Expedient 1604/2020

 8. Moció PP per a sol·licitar al Govern d'Espanya la suspensió de la disposició addicional quarta de l'avantprojecte de Llei d'Educació relatiu al tancament dels centres d'educació especial. Expedient 1605/2020

 9. Moció PP per a sol·licitar a la Generalitat Valenciana l'aplicació d'una nova tècnica per a detectar COVID-19 en l'EDAR de Carlet. Expedient 1606/2020

 10. Moció PP per a sol·licitar a la Generalitat Valenciana informació sobre la celebració de festes majors en els municipis. Expedient 1607/2020

 11. Donar compte de la Sentència número 149/2020, de 6 de març de 2020, dictada pel Jutjat contenciós administratiu número 5 de València en el recurs contenciós, procediment abreviat 96/2019. Expedient 2167/2019

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es