Formulari de cerca

05/05/2020 - 20:00
Ple sessió extraordinària núm. 3 de 5-5-2020. Sessió telemàtica retransmesa per streaming
  1. - Aprovació esborrany de l'acta de la sessió núm. 2 del Ple Municipal de data 10/03/2020

  2. - Modificació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació del servici d'Escola d'Educació Infantil. Expedient 1329/2020

  3. - Modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic amb quioscos, taules i cadires amb finalitat lucrativa, puestos, barraques, etcètera. Expedient 1328/2020

  4. - Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2020-0694 de 09/03/2020 per la qual s'aproven els marcs pressupostaris 2021-2023. Expedient 956/2020

  5. - Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2020-0611 de 28/02/2020 per la qual s'aprova la Liquidació del Pressupost de 2019. Expedient 739/2020

  6. - Aprovació del Pla Local Reduït de Prevenció dels Incendis Forestals, Pla Local de Cremes i de Pla Local d'Actuació enfront del risc d'incendi forestal en el terme municipal de Carlet. Expedient 3355/2019

  7. - Moció conjunta dels grups polítics municipals d’adhesió a la Declaració Institucional de la FVMP, Unió del municipalisme valencià front al Coronavirus. Expedient 1386/2020

  8. - Precs i preguntes

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es