Formulari de cerca

30/06/2020 - 20:00
Ple sessió extraordinària 5 de 30-06-2020 Sessió telemàtica retransmesa per streaming
  1. Aprovació esborrany de l'acta de la sessió del Ple Municipal de data 28/05/2020

  2. Expedient modificació de crèdits núm.15/2020 en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb càrrec a baixes previstes en l'article 177.4é del TRLRHL. Expedient 1814/2020

  3. Autorització per a la superació dels límits per a les inversions plurianuals continguts en l'article 174 del Reial Decret Legislativo2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per a l'obra de Construcció d'un gimnàs en el CEIP Sant Bernat. Pla Edificant. Expedient 1765/2020

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es