Formulari de cerca

08/11/2018 - 20:00
Ple extraordinari sessió 7 de 8-11-2018
  1. Aprovació de l’esborrany de l'acta de la sessió del Ple Municipal de data 27/09/2018

  2. Aprovació de la superació dels límits continguts en la legislació reguladora de les Hisendes Locals per a l'execució de l'obra plurianual “Adequació dels vestuaris del camp de futbol” inclosa en el Programa de Servicis i Obres Municipals (SOM) de la Diputació de València per al bienni 2018-2019. Expedient 3580/2018

  3. Aprovació del conveni per a l'organització de la XXXIVª Edició de la “Trobada de Centres d’Ensenyament en valencià 2019”. Expedient 3713/2018

  4. Nomenament fill predilecte de la ciutat de Carlet. Expedient 3831/2018

  5. Alçament de la suspensió de la reclassificació de la plaça d'oficial de la Policia Local. Expedient 3820/2017

  6. Expedient de modificació de crèdit per suplement de crèdit i crèdit extraordinari 29/2018 finançat amb baixes d'altres partides i romanent de tresoreria per a gastos generals. Expedient 3685/2018

  7. Donar compte de l'informe trimestral de tresoreria sobre el compliment de la Llei de morositat i sobre el període mitjà de pagament del segon trimestre de 2018. Expedient 3278/2018

  8. Donar compte de la informació pressupostària corresponent al primer semestre de l'exercici 2018. Expedient 3659/2018

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es