Formulari de cerca

08/03/2019 - 14:00
Ple extraordinari sessió 3 de 8-3-2019
  1. Aprovació esborrany de l'acta de la sessió del Ple Municipal de data 31/01/2019

  2. Donar compte de l'escrit presentat per la portaveu del grup polític municipal popular (PP) i pel regidor que va prendre possessió en sessió plenària de 31 de gener de 2019, pel que se li adscriu al grup polític popular. Expedient 2176/2015.

  3. Donar compte de l'escrit presentat per la portaveu del grup polític municipal popular (PP) pel qual s'adscriu a un regidor en les distintes Comissions Informatives i en els òrgans col·legiats de que formen part. Expedient 2176/2015

  4. Aprovació del projecte d'expropiació i delimitació concreta dels béns a expropiar del ple domini de les 12/360 parts indivises del Teatre el Siglo. Expedient 3806/2018.

  5. Interposició de recurs contenciós administratiu contra la resolució de la Direcció General d’Administració Local de 9 de gener de 2019 en l'expedient de subvenció per a la rehabilitació del Teatre el Siglo. Expedient 3966/2017.

  6. Rectificació d’errors del protocol d'actuació enfront de l'assetjament laboral i sexual. Expedient 2014/2016

  7. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2019. Expedient 474/2018

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es