Formulari de cerca

04/07/2019 - 20:00
Ple extraordinari sessió 11 de 4-7-2019
 1. Aprovació esborrany de l'acta de la sessió del Ple Municipal de data 15/06/2019

 2. Donar compte de la constitució dels grups polítics

 3. Donar compte de la resolució de l’Alcaldia per la qual es designen els membres de la Junta de Govern Local

 4. Donar compte de la resolució de l’Alcaldia per la qual es designen els tinents d’alcalde

 5. Donar compte de la resolució de l’Alcaldia per la qual s’efectuen delegacions de les atribucions de l’alcaldia a favor dels regidors i regidores

 6. Donar compte de la resolució de l’Alcaldia per la qual es deleguen competències de l’alcaldia en la Junta de Govern Local

 7. Fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.

 8. Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents

 9. Donar compte dels escrits presentats pels grups polítics sobre adscripció efectiva dels seus membres a les Comissions Informatives Permanents

 10. Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats

 11. Nomenament dels representants de la Corporació en el Consell Local Agrari

 12. Nomenament dels representants de la Corporació en la Mesa General de Negociació

 13. Nomenament dels representants de la Corporació en la Mesa Intersectorial de la Salut.

 14. Nomenament dels representants de la Corporació en la Mesa de Seguiment de Delictes d’Odi

 15. Nomenament dels representants de la Corporació en la Mancomunitat de la Ribera Alta

 16. Modificació de la composició de la mesa de contractació del Ple. Expedient 1790/2019

 17. Designació dels càrrecs amb règim de dedicació exclusiva

 18. Nomenament del personal eventual. Expedient 2098/2019

 19. Normes sobre convocatòria als òrgans col·legiats

 20. Normes sobre formació de les actes de les Comissions Informatives

 21. Donar compte de la resolució de l’Alcaldia per la qual es delega la presidència del Consell Escolar Municipal i de la Comissió Municipal d’Escolarització

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es