Formulari de cerca

Tresoreria

D’acord amb la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, les entitats integrants de l’Administració local hauran de difondre en les seues pàgines web, actualitzada i estructurada, entre d'altres, la informació següent:

- Els comptes bancaris oberts en entitats financeres dels quals siguen titulars, en els termes i les condicions establerts en la Llei 5/2016, de comptes oberts per a la Generalitat Valenciana.

- El termini mitjà de pagament així com també els informes de morositat.

- El deute públic de l’Administració amb indicació de la seua evolució, de l’endeutament per habitant i de l’endeutament relatiu.

Tota aquesta informació relativa a la Tresoreria municipal, la podran trobar al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Carlet accessible des de la Seu Electrònica o a través de l'enllaç:

Accés al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Carlet

De manera més concreta, en el punt 3. ECONÒMICA i dins d’aquest, en el punt 3.5. INDICADORS DE TRESORERIA I DEUTE PÚBLIC.

Accés a INDICADORS DE TRESORERIA I DEUTE PÚBLIC

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es