Formulari de cerca

Pla d'Ocupació Conjunt 2015

L'Ajuntament de Carlet, a causa de les circumstàncies econòmiques actuals, considera convenient promoure i continuar amb les accions per a fomentar l'ocupació en l'àmbit local que ja es van iniciar l'any 2013. Esta labor de foment tindrà la seua continuïtat a través de dos formes complementàries:

1-    Per mitjà de l'adhesió al Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianesdestinata la contractació de persones desempleades pertanyents generalment a aquells col·lectius més desfavorits i que més estan patint la falta d'ocupació.

2-    Ampliantla participació en este programa, per mitjà d'una aportació econòmica extraordinària amb fons locals a fi de prolongar (de 20 a 25 hores la jornada setmanal i de 2 a 3 mesos de duració del contracte) dels desempleats contractats.

En este sentit, la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació a l'empara de la Resolució EPECAL/2015/1/46 del director general d'Ocupació i Formació ha convocat un programa de subvencions destinat al foment de l'ocupació en l'àmbit local, emmarcat en el Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes per al 2015.

           Al'empara d’esta, la Diputació Provincial de València en sessió de ple celebrada el dia 19 de maig de 2015 va adoptar l'acord del Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes 2015,  i publica en el BOP d'1 de juny de 2015, l'anunci sobre aprovació de les bases reguladores del Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques i concessió d'ajudes als ajuntaments per a l'any 2015, que en el cas de l'Ajuntament de Carlet ascendixen a 56.725,39 € amb la distribució següent:

1.- Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes:

Aportació Generalitat:         18.137,12 €

Aportació Diputació:           18.137,12 €

Aportació Ajuntament:        18.137,12 €

2.- Ampliacióper mitjàd'una aportació econòmica extraordinària amb fons locals a la participació en este programa a fi de prolongar la seua duració:

Aportació total Ajuntament:        20.451,15€

TOTAL PROJECTE: 56.725,39 € que suposaran la realització de 17 contractes de 3 mesos amb una jornada setmanal de 25 hores.

Els candidats hauran de ser persones desempleades inscrites com a demandants d'ocupació en els centres Servef d'Ocupació desd'abans de l'1 de juny de 2015ipertànyer a algun dels següents col·lectius:

A) Parats de llarga duració (més de 365 dies inscrits en el SERVEF segons targeta DARDE)

B) Jóvens menors de 25 anys.

C) Majors de 45 anys.

Esta condició haurà de mantindre's en el moment de la contractació. Els treballadors contractats basant-se en esta subvenció no podran percebre simultàniament cap pensió en matèria de desocupació.

No podrà seleccionar-se més d'un membre de la unitat familiar, llevat que no hi haguera altres candidats per a poder realitzar el projecte subvencionat.

Els candidats/es interessats hauran de presentar la seua sol·licitud del 13 al 26 d'octubre de 2015, ambdós inclosos.

 

 

PERSONES

HORES/SETMANA

MESOS

 

 AUXILIAR ADMINISTRATIU

3

25

3

 

AUXILIAR AJUDA DOMICILI

2

25

3

 

CONSERGE

2

25

3

 

NETEJADORA

2

25

3

 

OFICIAL OBRER

1

25

3

 

PEÓ OBRA

7

25

3

 

TOTAL

17

     

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es