Formulari de cerca

Convenis per a la Promoció de Línies de Crèdit per a Pimes, Autònoms, Emprenedors i Cooperatives

L'Ajuntament de Carlet i l'entitat Caixa Popular han acordat subscriure un conveni de col·laboració i un annex dirigit a facilitar als emprenedors els crèdits necessaris per a la implantació de les noves activitats utilitzant per a això, com a interlocutor, els serveiis de les oficines de Formació, Ocupació i Desenrotllament Local de l'Ajuntament.

L'objecte del conveni és emmarcar les relacions de col·laboració entre les dues entitats amb l'objectiu fonamental de promoure activitats dirigides als col·lectius prioritaris integrats pels emprenedors, els comerciants i empresaris, els jóvens i les associacions municipals que suposen la millora social i econòmica dels veïns de Carlet.

El conveni es desenvoluparà a través d'acords que s'arreplegaran en els successius annexos en els quals s'articularan les mesures efectives de col·laboració que es duguen a terme. L'annex al conveni aprovat concreta unes mesures dirigides a fomentar les iniciatives d'emprenedors i autoocupació oferint vies de finançament (microcrèdits) per un import màxim de fins al 95 % de la inversió amb un límit de 25.000'00 euros.

Per a accedir a estes línies de finançament serà necessari que la proposta es realitze a través de l'Agència de Desenvolupament Local davant de la qual l'haurà presentada l'emprenedor o titular de l'operació. L'oficina local, estudiada la proposta presentada pels interessats i valorat el Pla d'empresa, informarà sobre la seua viabilitat i remetrà l'informe a l'oficina més pròxima de la Caixa Popular. L'entitat, per la seua banda, estudiarà l'operació presentada i procedirà a la seua aprovació, denegació o proposta de modificació, i informarà del resultat de l'anàlisi l'Agència de Desenvolupament Local.

Si es proposen modificacions, l'agència local tornarà a presentar un projecte adaptat en què valore novament la viabilitat de la iniciativa modificada, i s'iniciarà novament el procés. En últim lloc, l'entitat financera es reserva el dret de denegar el finançament d'aquelles iniciatives de la viabilitat de les quals dubte segons els criteris que tinga establits en cada moment.

Podran ser beneficiaris d'estes línies de finançament les microempreses (de menys de 10 empleats amb un volum de negoci inferior al milió d'euros no participada en més d'un 25 % per una altra gran empresa), o persones físiques que tinguen previst obrir un negoci d'índole comercial o empresarial en el municipi de Carlet o veïns del municipi que pretenguen iniciar un negoci en un altre municipi on tinga oficina la Caixa Popular.

També podran ser beneficiàries les empreses de nova creació implantades a Carlet o amb gerència d'este municipi que tinguen la seua seu en municipis amb oficina oberta de la Caixa Popular.

 

Les condicions del finançament que s'oferix són les següents:

Termini: Fins a 5 anys

Carència: Opcional fins als 6 mesos

Tipus d'interés: Euribor + 4,25

Comissió d'obertura: 0,75 %

Despeses d'estudi: 0,0 %

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es