Formulari de cerca

Bonificacions regulades en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

El Ple, en sessió de 28 de març del 2013, va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres en el sentit de contemplar una bonificació de fins al 95 % de la quota de l'Impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguen declarades, per acord plenari, d'especial interés o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen tal declaració.

Es consideren d'especial interés municipal per concórrer circumstàncies de foment d'ocupació les construccions, instal·lacions i obres el fi de les quals siga la implantació, modernització o ampliació d'un negoci o activitat econòmica realitzades pels que tinguen la condició d'emprenedors o microempreses segons el que establix el Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana, que són:
 

  • Persones físiques que exercisquen activitat com a treballador/a autònom, cooperativista, soci d'una xicoteta o mitjana empresa, societat laboral o mitjançant qualsevol mercantil admesa en dret sempre que el nombre de socis o treballadors no siga superior a 5 persones.
  • Empreses de menys de 10 treballadors amb un volum de negoci inferior a 2 milions d'euros.
     

També es contempla una bonificació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en aquelles obres d'implantació, ampliació o modernització de negoci realitzades per empreses de més de 10 treballadors el percentatge de les quals dependrà del nombre de llocs de treball de nova creació:
 

  • Fins a 3 llocs de treball de nova creació de residents empadronats a Carlet: 30 %
  • De 4 a 9 llocs de treball de nova creació de residents empadronats a Carlet: 50 %
  • Més de 10 llocs de treball de nova creació de residents empadronats a Carlet: 70 %.
     

La declaració d'especial interés o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació s'adoptarà a sol·licitud de l'interessat per mitjà del model normalitzat facilitat per l'Ajuntament.

La sol·licitud de bonificació s'haurà d'efectuar en el mateix moment que se sol·licita la llicència d'obres o es presenta la declaració responsable o comunicació prèvia si pertoca.

En els casos de bonificacions aplicables per creació de nous llocs de treball, en el moment de la sol·licitud s'hi adjuntarà una declaració jurada del nombre de llocs de nova creació a fi de poder calcular la liquidació corresponent. En el cas que una vegada finalitzades les obres i iniciada l'activitat no s'acrediten els requisits que van donar lloc a la bonificació, es deixarà esta sense efecte i s'emetrà una liquidació complementària pel total de l'impost sense bonificar. El termini per a la presentació de la documentació justificativa de la creació de noves ocupacions serà d'un mes des que finalitzen les obres.

No es concedirà cap bonificació en cas d'existència de deutes pendents en la hisenda municipal.

Mesura pendent d'aprovació definitiva i entrada en vigor.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es