Formulari de cerca

9/07/2020
Ajudes per al transport dels estudiants Curs 2019-2020

AJUDES PER AL TRANSPORT DELS ESTUDIANTS CURS 2019-2020

Poden sol·licitar les ajudes els estudiants universitaris, els de cicles formatius de grau mitjà o superior, els estudiants de batxillerat artístic, tercer cicle o doctorat, estudis d’especialització o estudis de postgrau, que tinguen fins a 35 anys i que cursen estudis presencials en un centre de fora de la població de Carlet o que estant matriculats en centres de Carlet estiguen realitzant les seues pràctiques formatives en pobles veïns.

 

REQUISITS

  • Empadronats a Carlet des d'almenys un any natural abans de la publicació d'esta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València, a través de la Base de Dades Nacional.

 

  • Matriculats en un mínim de 30 crèdits anuals (excepte en el cas que estiguen acabant estudis), o be matriculats en el curs complet en el cas de cicles formatius i batxillerat.

 

  • Que l’estudiant, o els seus pares o tutors en el cas de ser menor de 18 anys, es troben al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal Tributària i de la Seguretat Social, i amb l’Ajuntament de Carlet.

 

  • Que la renda per capita de la unitat de convivència a 1 de setembre de 2017 no supere els 10.000,00 euros (renda de 2018 de tots els majors de 18 anys de la unitat de convivència). Els Premis Escola Educació i Futur 2018/2019 estaran exempts d’este requisit.

 

La sol·licitud haurà de presentar-se en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Carlet (Oficina d'Atenció al Ciutadà) a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOP a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i durant els 20 dies naturals següents.

Mitjançant edicte s’ha publicat en el BOP de València el 9 de juliol de 2020 per tant el termini de presentació de sol·licituds és des del 10 fins al 29 de juliol de 2020.

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD

-Certificat expedit per la universitat o centre corresponent on es facen constar els crèdits en què s’ha matriculat la persona sol·licitant o que acredite la matrícula corresponent durant el curs 2019/2020.

 

-Declaració de la renda de l’exercici 2018 de les persones que formen la unitat de convivència majors de 18 anys (o autorització a l’Ajuntament per a obtindre’n la informació, en tal cas no caldrà presentar-la).

 

-Certificat del número de compte bancari on es procedirà a efectuar el pagament de la subvenció, expedit per l’entitat bancària.

 

-La presentació de la sol·licitud implica l’autorització expressa a l’Ajuntament perquè accedisca pels seus propis mitjans a la documentació acreditativa que el sol·licitant o els pares, mares, tutors o tutores quan l’estudiant siga menor d’edat, es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal Tributària i amb l’Ajuntament de Carlet i que es troba al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

 

-L’estudiant que forme part d’una família nombrosa, oficialment reconeguda amb títol o carnet de família nombrosa en vigor, haurà de permetre a l’ajuntament consultar estes dades no oposant-se en la sol·licitud a la seua consulta, o presentar el justificant d’haver-lo sol·licitat. En el cas d’oposar-se, l’interessat haurà de presentar la documentació que acredite la condició de família nombrosa.

 

-En el cas que alguna de les persones empadronades en el mateix habitatge que l’estudiant tinguera reconeguda la condició de discapacitat igual o superior al 33 % haurà de permetre a l’ajuntament consultar estes dades no oposant-se en la sol·licitud a la seua consulta, i indicant el nom de la persona que té esta discapacitat. En el cas d’oposar-se, l’interessat haurà de presentar la documentació que acredite la condició de discapacitat.

 

 

La concessió de les ajudes convocades, que no podran superar els 100,00 euros per sol·licitant, es realitzarà mitjançant un acord de la Junta de Govern Local, a proposta de la Comissió de Baremació. Adoptat l'acord per la Junta de Govern Local, es publicaran les llistes de les ajudes concedides al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de carlet i en la pàgina web municipal (www.carlet.es). Les ajudes econòmiques es faran efectives a cada estudiant amb la justificació prèvia de l'import concedit. Es podrà justificar l'ajuda per mitjà de l'aportació de justificants de gastos de transport públic així com justificants que acrediten el gasto en carburants per als casos en què no hi haja transport públic des de Carlet fins al centre d'estudis, els justificants s’hauran de presentar en el Registre d’entrada de l’Ajuntament fins al 30 d'octubre de 2020.

 

Extracte de les bases aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 18 de maig de 2020

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es