Formulari de cerca

Pla Municipal de Suport a l'Emprenedor - Exercici 2020

La Junta de Govern Local en sessions del 27 de juliol de 2020 va aprovar les bases que han de regir el procediment per a la concessió de subvencions en concepte d'ajudes econòmiques per a fomentar la creació d'ocupació a Carlet per mitjà de la constitució de desocupats en treballadors autònoms o en socis d'empreses d'economia social a Carlet.

De conformitat amb la base cinquena, el termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Bulletí Oficial de la Provincia, fins al 30 de setembre de 2020. 

Els interessats presentaran les sol·licituds d'ajudes per mitjà de model normalitzat en el Registre d'Entrada per qualsevol dels mitjans establits en l'article 16 de la llei 39/2015, preferiblement via telemàtica.

L'import de l'ajuda és de 1.500,00 euros per sol·licitant que complisca els requisits i n'aniran concedint per orde de presentació i culminació de l'expedient fins que s'esgote el crèdit disponible màxim (30.000 euros).

El pagament de les ajudes concedides es realitzarà en els termes següents:

  • El 60 % amb caràcter anticipat en el termini de quinze dies següents a la resolució de l'Alcaldia per la qual s'aprova la concessió de l'ajuda
  • La resta de l'import justificat, amb el límit de l'ajuda concedida, en el termini de quinze dies següents a la resolució de l'Alcaldia per la qual s'aprova el compte justificatiu presentat en el termini de dos mesos a comptar del venciment de l'any de posada en marxa de l'activitat.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es