Formulari de cerca

Servici de depòsits

En el cas que no hagen transcorregut les 24 hores obligatòries per a la inhumació, es podrà sol·licitar l'estada en el depòsit municipal fins que transcórrega el termini.

La taxa per l'estada en el depòsit és de 7'57 €.

Documentació que s'ha de presentar:

  • Llicència de sepultura
  • Certificat mèdic de defunció
  • Autorització judicial en cas de mort diferent de la natural

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es