Formulari de cerca

Inhumacions

Les inhumacions no es podran realitzar fins que hagen transcorregut 24 hores de la defunció, i s'efectuaran sempre amb anterioritat al compliment de les 48 hores de la mort.

Per a poder dur a terme una inhumació en una sepultura que continga algun cadàver o restes serà necessari el transcurs d'un període mínim de 3 anys des de l'última inhumació. 

Documentació que s'ha de presentar per a la inhumació d'un cadàver o depòsit de cendres:

  • Autorització del titular del nínxol, llevat que siga ell el difunt.
  • Llicència de sepultura
  • Certificat mèdic de defunció
  • Cartilla del nínxol
  • Autorització judicial en cas de mort diferent de la natural

La taxa pel servici d'inhumació és de 30'24 €.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es