Formulari de cerca

Edicte Taxes Cementeri

De conformitat amb l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de Cementeri municipal, s’han emés els rebuts per al cobrament de la taxa de conservació del Cementeri per nínxol i any.

El rebut individual de cada un dels nínxols inclou l’import total en funció de l’any d’adquisició del nínxol, de tal forma que aquella persona que haja adquirit el nínxol en l’any 2005 pagarà l’import de la taxa corresponent als anys 2005 a 2008.

Per a qualsevol aclariment, es poden posar en contacte amb el Departament de Gestió de Cementeri de l’Ajuntament en horari de 8 a 15.

Cosa que es publica per a general coneixement i compliment.

Carlet, 23 de gener de 2009

L'alcalde accidental

Pascual Casp Peña

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es