Formulari de cerca

Dret Funerari

El dret funerari atorga al seu titular el dret de conservació dels cadàvers, restes humanes i cendres. És un dret concedit per l'Ajuntament en forma de concessió d'ús de nínxols i columbaris amb el pagament previ de la taxa corresponent.

Este dret només podrà obtindre's per causa de defunció, trasllat, conducció i inhumació que siga conseqüència d'una exhumació prèvia.

Tot dret funerari s'inscriurà en el llibre registre habilitat a l'efecte i se n'expedirà un títol acreditatiu. La taxa per l'expedició d'este títol és de 5'38 €.

En cas de deteriorament, sostracció o pèrdua d'un títol funerari l'interessat podrà sol·licitar-ne un duplicat amb el pagament previ de la taxa municipal. S'haurà d'aportar la documentació següent:

  • Autorització del titular del nínxol.
  • En cas de defunció del titular s'haurà d'aportar una declaració jurada dels hereus i el certificat de defunció.

En el supòsit que després d'una exhumació quede un nínxol buit, este serà adquirit per l'Ajuntament amb el pagament previ pel seu preu actual minorat amb uns percentatges de manera que en cap cas es pagarà un preu superior al que el titular va pagar en el moment de la seua adquisició.

La taxa anual pel manteniment de les instal·lacions del Cementeri municipal es distribuïx de la següent manera. Esta taxa haurà d'estar domiciliada obligatòriament.

 

MODALITAT TAXA ANUAL
Níxol  6.18 €
Mausoleu 12.37 €
Panteó 24,74 €

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es