Formulari de cerca

Canvi de titularitat de nínxol

El canvi de titularitat d'un nínxol podrà efectuar-se inter vivos o mortis causa. Pel canvi de titularitat d'un nínxol s'efectua el pagament d'una taxa d'un 6 % sobre el valor del nínxol en qüestió.

1.- Inter vivos

Podran realitzar-se únicament a favor de familiars del titular, en línia recta i col·lateral fins al quart grau per consanguinitat i fins al segon per afinitat.

Documentació que cal aportar:

 • Sol·licitud de canvi de titularitat (link instància general)
 • Fotocòpia del DNI del titular i del futur titular
 • Cartilla del nínxol

2.- Mortis Causa

En cas de mort del titular del dret funerari l'orde per a la seua transmissió serà:

 1. Els hereus testamentaris
 2. El cònjuge supervivent
 3. Les persones a qui corresponga la successió intestada

Documentació que cal presentar:

 • En cas d'haver-hi testament, una còpia literal.
 • En cas de no haver-hi testament, un certificat d'últimes voluntats del difunt.
 • Fotocòpia del llibre de família del difunt.
 • Fotocòpia del DNI del nou titular.
 • Cartilla del nínxol

En els dos casos, el titular del dret funerari podrà renunciar al dret dirigint una sol·licitud a l'Ajuntament.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es