Formulari de cerca

22/12/2011
Infraccions sòl NO urbanitzable

Mª. Ángeles Crespo Martínez, alcaldessa de l’Ajuntament de Carlet, faig saber:

Com ja ha estat informat en bans anteriors, el sòl NO urbanitzable s’ha de destinar EXCLUSIVAMENT als usos propis de la naturalesa RÚSTICA dels terrenys sense que es puguen realitzar construccions, excepte les expressament autoritzades en virtut de llicència municipal.

La realització d’obres d’edificació pot constituir infracció greu o molt greu i les administracions públiques estan obligades a adoptar les mesures necessàries per a restablir les parcel•les al seu estat originari.

Per altra banda, estes activitats d’ús del sòl, edificació o construcció poden arribar a ser constitutives d’infracció penal.

Per evitar situacions desagradables i no desitjables, com ja ha ocorregut a alguns veïns de Carlet els expedients dels quals han arribat a la fiscalia i han donat lloc a l’obertura de diligències penals, es reitera als veïns que s’han d’abstindre de portar a terme actes d’edificació en sòl no urbanitzable sense llicència, ja que, en cas contrari, independentment que l’Ajuntament iniciarà l’expedient de restauració de la legalitat urbanística, podran exigir-se responsabilitats penals per les infraccions comeses.

 

Carlet, 29 de març de 2010

L’alcaldessa

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es