Formulari de cerca

22/12/2011
Celebracions en la via pública

Mª. Ángeles Crespo Martínez, alcaldessa de l'Ajuntament de Carlet,

Comunique: Que a fi d'evitar les molèsties patides pels veïns i veïnes del municipi per la realització d'actes de celebració i festius en la via pública amb motiu de casaments o altres celebracions semblants, es considera convenient recordar algunes de les normes que són  d'aplicació per a estos actes.

  • No es podrà impedir la circulació rodada o de vianants en cap via pública amb taules, cadires o qualsevol altre obstacle que impedisca o dificulte la circulació abans, durant o després de l'eixida dels contraients.
  • No es podran tirar coets o traques fins a mitja hora abans de l'eixida del nóvio o la nóvia per dirigir-se al lloc de celebració de l'enllaç.
  • Els focs artificials que es llancen a l'eixida del lloc on se celebre la cerimònia es realitzaran al mig del carrer o plaça, a una distància mínima de 3 metres de les façanes dels edificis o locals. Serà responsabilitat de qui efectue el llançament els danys i perjudicis que es causen en façanes o vidres. En qualsevol cas, serà necessari disposar de les autoritzacions pertinents per a la disparada de focs artificials.
  • No es podran posar anuncis de l'enllaç o de les despedides de solter en cap façana, siga pública o privada, o en el mobiliari urbà: fanals, senyals de circulació viària, semàfors, etcètera, ni es podran realitzar pintures en la via pública o en les façanes o altres elements del mobiliari urbà.

Ho faig públic perquè en prenguen coneixement, esperant que respecten les normes a fi d'harmonitzar el dret a l'esplai i a l'oci amb el benestar de la resta de veïns.

 

Carlet, 18 d'octubre de 2005

L'alcaldessa

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es