Formulari de cerca

22/12/2011
Abandonament de cultius agraris

L'article 13 de l'Ordenança sobre usos i costums rurals del nostre terme municipal obliga tot propietari de camp o finca rústica a mantindre la parcel·la en les mínimes condicions de neteja i salubritat exigibles, a fi d'evitar risc d'incendi per a les finques confrontants i de produir focus d'insectes i paràsits danyosos per a les collites.

L'abandonament dels cultius agraris està provocant efectes indesitjats en el nostre terme municipal des del punt de vista paisatgístic ambiental i de salubritat, perquè afavorix la proliferació de plagues que perjudiquen la qualitat ambiental del municipi i provoquen queixes dels propietaris de les parcel·les confrontants i pròximes.

De fet, una de les plagues més danyoses per als nostres cultius i contra la que més esforç es realitza per tots és la mosca de la fruita (ceratitis capitata), que troba unes condicions immillorables per a reproduir-se i desenrotllar-se en els fruits dels arbres abandonats, provocant que tals esforços resulten estèrils.

D'altra banda, no mantindre les condicions adequades de neteja incrementa sensiblement el risc d'incendi en estes parcel·les i la possibilitat que s'estenga a altres cultius o edificacions. Convé que tots tinguen present que el cost del servici de bombers serà a càrrec del titular de la finca, sense perjuí de les responsabilitats civils i penals que tal incendi poguera ocasionar.

Per a evitar la propagació de plagues i/o la producció d'incendis, es recorda als propietaris de camps abandonats que els han de mantindre en les degudes condicions de neteja i salubritat, amb l'advertència que el seu incompliment pot donar lloc a la imposició de sancions econòmiques i a l'execució subsidiària per part de l'Ajuntament (a un cost de 30'00 euros la fanecada), a càrrec del propietari, si transcorreguts quinze dies des de l'oportú requeriment, no s'han recuperat les condicions adequades de la parcel·la.

 

Carlet, 10 de juny del 2009

L'ALCALDESSA,

Mª Ángeles Crespo Martínez

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es