Formulario de búsqueda

2/01/2020
Ajudes Escoles infantils curs 2020/2021

 

Mitjançant resolució de l'alcaldia número 2020-2692 de 26 de novembre de 2020 s’han aprovat les bases reguladores de les subvencions en concepte d'ajudes econòmiques per a finançar parcialment el cost per la prestació del servei d'educació infantil a les escoles infantils del municipi i en altres centres de formació i educació per al curs 2020 – 2021.

Mitjançant resolució de l'alcaldia 2020-2855 de14 de diciembre de 2020 se ha aprobado la convocatoria de les subvencions en concepte d'ajudes econòmiques per a finançar parcialment el cost per la prestació del servei d'educació infantil a les escoles infantils del municipi i en altres centres de formació i educació per al curs 2020 – 2021.

Podran sol·licitar les subvencions, les persones que ostenten la representació legal de l'alumnat matriculat a les escoles infantils del municipi o en la resta de centres que complisquen els requisits específics establerts per a això que complisquen els següents requisits:

 • Haver nascut abans de la publicació de la convocatoria en el Butlletí Oficial de la Província.
 • Estar empadronats a Carlet junts als seus pares, mares, tutors, tutores, acollidors, acollidores, guardadors o guardadores des del moment de l'inici del curs escolar (1 de setembre de 2020) i fins a la finalització del mateix (30 de juny de 2021).

Excepcionalment podrà ser beneficiàries de les ajudes les persones que reunint la resta de requisits no puguen acreditar l'empadronament efectiu, sempre que es puga comprovar la residència i la tramitació d'un expedient d'acolliment familiar temporal, definitiu o d'adopció. En aquest cas, la persona sol·licitant haurà d'acreditar el compliment de les condicions establides en el present paràgraf.

 • Trobar-se escolaritzat durant el curs 2020 - 2021 a les escoles d'educació infantil del municipi (primer cicle) o en la resta de centres que complisquen els requisits establerts en les bases.
 • Que la renda familiar de l'alumnat beneficiari, calculada segons el que es preveu en les bases, no supere els següents imports:

 

Unitats familiars de dos membres                                                72.460’00 Euros

Unitats familiars de tres membres                                                75.641’00 Euros

Unitats familiars de quatre membres                                            78.822’00 Euros

Unitats familiars de cinc membres                                                82.003’00 Euros

Unitats familiars a partir de 6 membres                                        85.184’00 Euros

 

 • Que les persones majors d'edat de la unitat familiar en què s'integra l'alumnat beneficiari es troben al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Carlet i de les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament de Carlet.
 • Que les persones majors d'edat de la unitat familiar en què s'integra l'alumnat beneficiari, es trobe al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Carlet i l'Agència Estatal d'Administració Tributària i de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • No trobar-se incursa en qualsevol de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària o entitat col·laboradora a què es refereix l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Les escoles municipals infantils hauran de trobar-se acreditades per a la impartició d'educació infantil per la Conselleria competent en matèria d'educació i inscrita en el Registre de Centres Docents no Universitaris (RCD).

La resta de centres del municipi que presten serveis de custòdia, formació i educació hauran de complir els següents requisits:

 • Prestar serveis de custòdia, formació i educació d'alumnat de 0 a 3 anys en locals o establiments que disposen de l'oportú títol habilitador per al funcionament de l'activitat.
 • Prestar serveis durant 6 hores al dia de les quals, almenys 4, siguen en horari de demà.
 • El personal que atén directament l'alumnat haurà de tindre titulació adequada i relacionada amb la formació i educació. A aquest efecte es consideraran les següents: Grau, Màster o equivalents de Psicopedagogia, Psicologia, Pedagogia, Educació especial, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, Màster en professor/a de secundària o equivalent, Grau en Educació Social i Magisteri en qualsevol de les seues especialitats o Cicles formatius de grau superior d'educació infantil, animació sociocultural i animació d'activitats físiques i esportives.
 • La relació entre professorat i alumnat haurà de ser, com a màxim, la següent:
 • Unitats per a alumnat menor d'un any: 1/8
 • Unitats per a alumnat d'un a dos anys: 1/13
 • Unitats per a alumnat de dos a tres anys: 1/20.

Les persones interessades, podran presentar les sol·licituds de subvenció en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Carlet (Oficina d'Atenció al Ciutadà) des del moment de la publicació de la convocatòria en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Portal de Transparència de l'Ajuntament de Carlet, fins el 13 de gener de 2021. Si l'últim dia fora inhàbil s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Les persones que concórreguen a les subvencions hauran d'aportar la instància de sol·licitud dirigida a l'alcaldia de l'Ajuntament de Carlet en el model que consta en l'Annex I de les bases.

L'import de les ajudes per a les mensualitats del mes de setembre de 2020 al mes de juny de 2021 serà el següent:

 

 1. Escola Infantil Municipal.

 
NIVELL ESCOLAR 0 - 1

NIVELL DE RENDA

MENSUALITAT

MATRÍCULA

De 0’00 a 3.999’99 Euros

275’22 Euros

80’00 Euros

De 4.000’00 a 5.999’99 Euros

170’00 Euros

0’00 Euros

De 6.000’00 a 9.999’99 Euros

160’00 Euros

0’00 Euros

De 10.000’00 a 15.999’99 Euros

130’00 Euros

0’00 Euros

De 16.000’00 fins el màxim subvencionable

100’00 Euros

0’00 Euros

 
NIVELL ESCOLAR 1 - 2

NIVELL DE RENDA

MENSUALITAT

MATRÍCULA

De 0’00 a 1.999’99 Euros

226’24 Euros

80’00 Euros

De 2.000’00 a 3.999’99 Euros

185’00 Euros

80’00 Euros

De 4.000’00 a 5.999’99 Euros

140’00 Euros

0’00 Euros

De 6.000’00 a 9.999’99 Euros

120’00 Euros

0’00 Euros

De 10.000'00 a 11.999'99 Euros

120’00 Euros

0’00 Euros

De 12.000'00 fins el màxim subvencionable 120'00 Euros 0’00 Euros

 

 1. Altres escoles infantils.

 NIVELL ESCOLAR 0 – 1

NIVELL DE RENDA

IMPORT

De 0’00 a 3.999’99 Euros

50’00 Euros

De 4.000’00 a 5.999’99 Euros

40’00 Euros

De 6.000’00 a 9.999’99 Euros

30’00 Euros

De 10.000’00 a 15.999’99 Euros

20’00 Euros

De 16.000'00 fins el màxim subvencionable

20’00 Euros

 NIVELL ESCOLAR 1 – 2

NIVELL DE RENDA

IMPORT

De 0’00 a 1.999’99 Euros

50’00 Euros

De 2.000’00 a 3.999’99 Euros

40’00 Euros

De 4.000’00 a 5.999’99 Euros

30’00 Euros

De 6.000’00 a 9.999’99 Euros

30’00 Euros

De 10.000'00 a 11.999'99 Euros

30’00 Euros

De 12.000'00 fins el màxim subvencionable 20'00 Euros

 NIVELL ESCOLAR 2 – 3

NIVELL DE RENDA

IMPORT

De 0’00 a 5.999’99 Euros

50’00 Euros

De 6.000’00 a 7.999’99 Euros

40’00 Euros

De 8.000’00 a 9.999’99 Euros

30’00 Euros

De 10.000’00 a 11.999’99 Euros

20’00 Euros

De 12.000’00 a 15.999'99 Euros

20’00 Euros

De 16.000'00 a 29.999'99 Euros

20’00 Euros

De 30.000'00 fins el màxim subvencionable 10'00 Euros

 

 1. Altres centres no inclosos en les anteriors categories.

 NIVELL ESCOLAR 0 – 3

NIVELL DE RENDA

IMPORT

De 0’00 a 3.999’99 Euros

40’00 Euros

De 4.000’00 a 5.999’99 Euros

40’00 Euros

De 6.000’00 a 9.999’99 Euros

30’00 Euros

De 10.000’00 a 15.999’99 Euros

20’00 Euros

De 16.000’00 a 36.230’00 Euros

20’00 Euros

Superior a 36.230’00 Euros

10’00 Euros

 

Les presents subvencions seran compatibles amb qualssevol altres procedents de qualsevol altra Administració Pública o entitat privada, nacional i internacional sempre que l'import de les subvencions aïllada o conjuntament no supere el cost del lloc escolar.

El text íntegre de les bases reguladores, l'edicte de la convocatòria i el model de sol·licitud estaran disponibles en el Portal de Transparència de l'Ajuntament de Carlet, accessible des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Carlet, https://carlet.sedelectronica.es/transparency/330f1b1a-8398-462c-ae0c89c8a14a75ed/)  apartat 4: ajudes i subvencions; ajudes econòmiques per concurrència competitiva; ajudes escola infantil; curs escolar 2020 - 2021.

 

Extracte de les bases aprovades mitjançant resolució de l’alcaldia de 26 de novembre de 2020

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es