Formulari de cerca

7 de Abril 12:00
Edicte de les ajudes concedides del Programa Xarxa Llibres 2015

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Carlet en sessió de 29 de febrer de 2016 va aprovar les bases que han de regir el procediment per a la concessió de les subvencions del programa “Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana” de l'Ajuntament de Carlet destinades al programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat empadronat en el municipi que curse educació obligatòria i de formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats per al curs 2015-16.

L'import que correspondrà a cada alumne serà com a màxim de 200 €. Si el cost assumit per l'alumne fóra inferior, l'import màxim serà l'efectivament suportat.

L'aportació per la integració en el programa es pagarà en dos terminis:

  • Els primers 100 € o l'import suportat, si fóra menor, una vegada finalitzat el període de presentació de sol·licituds i efectuades les comprovacions oportunes.
  • La quantitat restant, fins a completar els 200 € per alumne, o l'import suportat si fóra menor, en el termini d'un mes després de la finalització del curs escolar i després de l’entrega dels llibres i resta del material curricular integrat en la Xarxa Llibres  sempre que es troben en un estat adequat per a la seua posterior utilització.

Per a sol·licitar l'aportació municipal els sol·licitants hauran de presentar per cada alumne la documentació següent:

  • Model de sol·licitud de participació de l'alumnat emès per la Generalitat Valenciana. El model de sol·licitud pot trobar-se en la pàgina http://xarxallibres.edu.gva.es i omplir-se utilitzant el formulari electrònic.

Per a omplir el formulari resulta imprescindible conèixer el Número d'Identificació de l'Alumne (NIA) i el codi del centre educatiu en què es trobe escolaritzat. Estes dades les facilitarà el centre docent. Igualment, s'ha de conèixer i aportar la dada del compte corrent IBAN per a poder efectuar el pagament per mitjà de transferència bancària.

No es recomana omplir a mà el formulari.

  • Originals dels justificants de compra o còpia compulsada de la factura per la compra de llibres de text o material curricular per al curs 2015-2016. (Si una única factura engloba llibres de text o material curricular de diversos germans s'hauran d'aportar tantes còpies com sol·licituds es presenten)

Si s'aporta factura simplificada (tiquet de compra) haurà d'incloure almenys el NIF del proveïdor, número de factura, data, adreça, relació nominal dels productes adquirits i el preu de cada un d'ells.

Si s'han comprat els llibres a través de l'AMPA, haurà de dirigir-se a esta, la qual li entregarà la documentació necessària per a cada alumne.

  • Declaració responsable per sol·licitud en el model facilitat per l’Ajuntament que contindrà els aspectes següents:
  •  Per a tots els sol·licitants: que es troben al corrent de les obligacions amb l'administració tributària i amb la Seguretat Social.
  •  Per a aquells sol·licitants que hagen sigut beneficiaris d'ajudes municipals per a material escolar o llibres de text en el curs 2015-2016: que l'import de les ajudes rebudes no s'han destinat a l'adquisició dels llibres de text o material curricular per als quals ara se sol·licita la nova aportació.

Els sol·licitants no hauran de ser deutors de l'Ajuntament de Carlet per deutes en període executiu a data de l'últim dia de presentació de sol·licituds. En eixe cas, la incorporació al programa Xarxa Llibres de Text serà denegada.

Les sol·licituds es podran presentar fins al dia 11 de MARÇ de 2016.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es