Formulari de cerca

27/11/2018
VII Concurs d'Aparadors Nadalencs 2018

 

L’Ajuntament de Carlet, en col·laboració amb l’Associació Carlet Comercial ha convocat el VIIé Concurs d’Aparadors Nadalencs “Ciutat de Carlet” dirigit als distints establiments comercials del municipi.

      Les bases que regulen el concurs són les següents:

 

 Primera. Podran participar-hi tots aquells establiments comercials ubicats a Carlet, independentment del producte que oferisquen a les persones consumidores.

Segona . Els aparadors hauran de mostrar una decoració d'ambient nadalenc amb la integració dels productes de venda de l'establiment.

Tercera. Les persones comerciants interessades a participar hauran d'inscriure's en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, des del dia 28 de novembre fins al 10 de desembre de 2018, fins a les 14 h. La inscripció és gratuïta.

Quarta. Els aparadors dels comerços participants hauran d'estar exposats des del dia 11 de desembre fins al dia 30 de desembre de 2018. Els aparadors hauran d'estar a punt a les 17.30 h del dia 12 de desembre de 2018 perquè el jurat realitze la visita oficial.

Cinquena. Serà condició obligatòria la col·locació de la targeta de participació en un lloc visible de l'aparador. La targeta serà facilitada en el moment de la inscripció.

Sisena. És obligatori que els comerços participants tinguen el seu establiment il·luminat i en les condicions necessàries que permeten al jurat visualitzar amb claredat l'aparador en el seu conjunt. L'incompliment d'aquesta norma significarà la desqualificació del concurs.

Setena. Els comerços inscrits en el concurs que a l'hora de la visita del jurat no estiguen decorats, d'acord amb les presents bases, quedaran automàticament eliminats.

Huitena. El jurat estarà compost per quatre persones:

  • Alcaldia o titular de la Regidoria de Comerç, o persona en qui delegue.
  • Presidència de la Fundació Caixa Carlet o persona en qui delegue.

  • Una persona representant de l'associació Carlet Comercial.

  • Una persona representant del món de la decoració.

    Novena. S'estableixen els premis següents:

Premis

Import Brut

Retenció (19 %)

Import líquid

1r premi

370,37 €

70,37 €

300,00 €

2n Premi 

200,00 €

0,00 €

200 €

Premi a la millor il·luminació

100’00 €

0’00 €

100 €

Premi a la millor composició

100’00 €

0’00 €

100 €

Premi a l’originalitat

100’0 €

0’00 €

100 €

Premi a la millor integració amb el gènere del comerç

100’00 €

0’00 €

100 €

Premi a la creativitat i a la innovació

100’00 €

0’00 €

100 €

Els premis estan sotmesos a una tributació del 19% en concepte d'impost d'activitats econòmiques, de conformitat amb la normativa vigent. L'Ajuntament, com a pagador dels premis, està obligat a practicar la corresponent retenció i ingressar-la a l'Agència Tributària a nom del beneficiari del premi a través de la corresponent declaració-liquidació.

Desena . La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà pública al desembre de 2018.

Onzena . La participació en el concurs suposa l'acceptació total de les presents bases, així com les decisions del jurat, i podrà quedar exclòs tot aquell participant que les incomplisca..

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es