Formulari de cerca

30/11/2017
VI Concurs d'Aparadors Nadalencs 2017

L'Ajuntament de Carlet, en col·laboració amb l'associació Carlet Comercial ha convocat el VI Concurs d'Aparadors Nadalencs “Ciutat de Carlet” dirigit als distints establiments comercials del municipi.

 

Les bases que regixen el concurs són les següents:

 

Primera. Podran participar-hi tots aquells establiments comercials ubicats a Carlet, independentment del producte que oferisquen al consumidor.

Segona. Els aparadors hauran de mostrar una decoració d'ambient nadalenc amb la integració dels productes de venda de l'establiment.

Tercera. Els comerciants interessats a participar-hi hauran d'inscriure’s en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, des del dia 4 fins a l'11 de desembre de 2017, fins a les 15 h. La inscripció és gratuïta.

Quarta. Els aparadors dels comerços participants hauran d'estar exposats des del dia 12 de desembre fins al dia 30 de desembre de 2017. Els aparadors hauran d'estar a punt a les 18 h del dia 14 de desembre de 2017 perquè el jurat realitze la visita oficial.

Cinquena. Serà condició obligatòria la col·locació de la targeta de participació en un lloc visible de l'aparador. La targeta serà facilitada en el moment de la inscripció.

Sisena. És obligatori que els comerços participants tinguen el seu establiment il·luminat i en les condicions necessàries que permeten al jurat visualitzar amb claredat l’aparador en el seu conjunt. L’incompliment d'esta norma significarà la desqualificació del concurs.

Setena. Els comerços inscrits en el concurs que a l'hora de la visita del jurat no estiguen decorats, d'acord amb les presents bases, quedaran automàticament eliminats.

Huitena. El jurat estarà compost per cinc persones:

  • Alcaldessa o persona en qui delegue.

  • Regidor delegat de l'àrea de Comerç.

  • President de la Fundació Caixa Carlet o persona en qui delegue.

  • Dos representants de l'associació Carlet Comercial.

Novena. S'establixen els premis següents:

Premis

Import Brut

Retenció (21 %)

Import líquid

1r premi

506,33 €

106,33 €

400 €

Premi a la creativitat

126’58 €

26’58 €

100 €

Premi a la millor il·luminació

126’58 €

26’58 €

100 €

Premi a la millor composició

126’58 €

26’58 €

100 €

Premi a l’originalitat

126’58 €

26’58 €

100 €

Premi a la millor integració amb el gènere del comerç

126’58 €

26’58 €

100 €

Premi a la innovació

126’58 €

26’58 €

100 €

Els premis estan sotmesos a una tributació del 21 % en concepte d’impost d’activitats econòmiques, de conformitat amb la normativa vigent. L’Ajuntament, com a pagador dels premis, està obligat a practicar la corresponent retenció i ingressar-ho a l’Agència Tributària a nom del beneficiari del premi a través de la corresponent declaració-liquidació.

Desena. La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà pública en desembre de 2017.

Onzena. La participació en el concurs suposa l'acceptació total de les presents bases, així com les decisions del jurat, i podrà quedar exclòs tot aquell participant que les incomplisca.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es