Formulari de cerca

29/11/2017
Subvencions de la taxa de tractament de residus per als majors de 65 anys

 

BENEFICIARIS

Podran ser beneficiaris de les ajudes convocades aquells veïns de Carlet majors de 65 anys que residisquen a soles en alguna vivenda de la localitat que estiga subjecta a la taxa de tractament i eliminació de residus i els ingressos anuals dels quals siguen iguals o inferiors a 10.000,00 euros.

REQUISITS

  • Acreditar l'abonament de la taxa de tractament de residus de l'exercici 2017 de la vivenda en què es residix.
  • Ser major de 65 anys amb anterioritat a l'1 de gener de 2017.
  • Estar empadronat en la vivenda respecte de la qual es pretén obtindre l'ajuda i residir en la mateixa durant tot l'any 2017.
  • Que durant l'esmentat any no hi haja hagut altres persones empadronades en la vivenda.
  • Ingressos anuals iguals o inferiors a 10.000,00 euros, referits a la renda de 2016.

No podran obtindre la condició de beneficiaris els que tinguen deutes en període executiu de pagament amb l'Ajuntament de Carlet.

Als efectes de l’acreditació del requisit de renda el sol·licitant podrà presentar una còpia de la declaració de la renda de l'exercici 2016 o autoritzar a l'Ajuntament de Carlet en la sol·licitud que presente en el Registre a obtindre directament la informació .

La sol·licitud inclou una declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com de complir els requisits necessaris per a ser beneficiaris d'una subvenció amb càrrec a l'Administració Pública.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La sol·licitud haurà de presentar-se en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Carlet (Oficina d'Atenció al Ciutadà) des del dia 30 de novembre de 2017 fins al dia 28 de febrer de 2018, ambdós inclusivament.

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

S'atorgarà a cada sol·licitant que reunisca els requisits necessaris per a ser beneficiari de les ajudes la quantitat de 56,64 euros. L'acreditació del pagament de la taxa de l'exercici 2017 serà suficient per a justificar la subvenció.

Adoptat l'acord per la Junta de Govern Local, es publicaran les llistes de les ajudes concedides i denegades al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Carlet i en la pàgina web municipal.

Extracte de les bases aprovades mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de15 de novembre de 2017

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es